Міські судді на 1894 рік

Міські судді: 1-й уч. двір. Ілля Александров. Вязмітінов (Весел. вул. д. Геріке); 2-й уч. кільк. секр. Антонін Прокоф’єв. Самусь (Бірж. у. соб. буд.); 3-й уч. провізор, Олександр Олександрович Геріке (Катеринин. у. соб. буд.); 4-й уч. Микола Ів. Морєв (Тупо-бірюківськ. у. д. Катла); секретар, н. ч. Сергій Лаврентьєв. Ульянов (Кагамлик. у. д. Тарнаруцького).

Судові пристави Полтавського окружного суду: тит. сов. Агафон Ів. Костецький (Набереж. у. д. Писиголовця); тит. сов. Нікол. Петро. Купчинський (Єленськ. у. д. Файдиша) та шана. гражд. Макар Акімов. Жданов (Садовий провул. д. Губше).

Кременчук та посад Крюків розділені між міськими суддями в наступному порядку: 1-а ділянка – перша частина до Харчової вулиці з лівого боку Катерининської, а також передмістя: “Щепилівка”, “Кладки” з богоугодним закладом та арсеналом. 2-а дільниця — друга поліцейська частина між Київською, Катерининською та Харчовою вулицями. 3-я ділянка – решта місцевості м. Кременчука до насипу залізниці, з передмістями: “Горами”, “Солдатською-Слобідкою”, міським садом і чередниками (в межах міста). 4-а ділянка утворюється з посади Крюкова та місцевості за насипом залізниці (в межах міста).

Завідування дільницями доручено: першою — міському судді Вязмітінову, другою — Самусю, третьою — Герікою та четвертою — Мореву.

Між повітовими членами окружного суду м. Кременчука з передмістями розмежовано в такому порядку: 1-а ділянка, яка знаходиться у завідуванні повітового члена Терентьєва, складається з місцевості від Херсонської вулиці м. Кременчука до річки Дніпра та за Кладками, а також передмістя Щемилівки та посада , та наступних волостей Кременчуцького повіту: Омельникської, Манжеліївської, Пустовойтівської, Кринківської, Пісковської, Солоницької, Кобелячківської, Келебердянської та Крюківської; 2-а ділянка, що знаходиться в завідуванні повітового члена Лавровського, складається з решти м. Кременчука, по інший бік Херсонської вулиці, з передмістями “Кам’я” та “Солдатською Слобідкою”, а також з інших волостей, що не увійшли до району першої ділянки , а саме: Кохнівській, Потоцькій, Погребянській, Недогарській, Градизькій, Мозоліївській, Святилівській, Горбівській, Пирогівській та Глобинській.

Посадовці судового відомства: товариш прокурора Полтавського окружного суду Дмитро Ів. Музиченка (Кагамлик. у. д. Лікарєва). Судові слідчі: 1-го уч. тит. сов. Федір Ів. Андрієвський (Єлінськ. у. д. Клепачівського); 2-го уч. тит. сов. Костянтин Андрійович Вігура (Більш.-міщ. вул. будинок Гутовського); 3-го уч: губ. секр. Дмитро Ісааков. Жовтановський (Соборна пл. д. Файдиша).

Присяжні повірені: Сергій Олександрович Мюллер (Херсонська у. буд. Басовича); Микола Олександрович Алексєєв (Більш.-міщ. у. д. Ямпольського); Яків Яківл. Казин (Біржова у. соб. будинок).

Приватні повірені: Федір Григорович Педченко (Київська у. д. Бермана); Антон Адамович Кругліковський (Київ. у. д. Лейзерзона); Северин Францович Крокос (Херсонськ. у. д. Слуцької); Петро Абрамович Гольфанд (кут Київськ. та Петропавл. у. д. Звенигородської).

Нотаріуси. Голембіовський Павло Євдокимов. (Херс. у. д. Засканда); Зільберберг Ізраїль Фаликович (Херсон у. д. Рунга); Дзвонів Олексій Олександ. (Пос. Крюков, Херсон, у. д. Белогрідова); Казин Петро Яковлєв. (Єкатерин. вул. д. Бородкова).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

Городские судьи на 1894 год

Городские судьи: 1-й уч. двор. Илья Александров. Вязмитинов (Весел. ул. д. Герике); 2-й уч. кол. секр. Антонин Прокофьев. Самусь (Бирж. у. соб. д.); 3-й уч. провизор, Александр Александрович Герике (Екатеринин. у. соб. д.); 4-й уч. Николай Ив. Морев (Тупо-бирюковск. у. д. Катла); секретарь, н. ч. Сергей Лаврентьев. Ульянов (Кагамлик. у. д. Тарнаруцкого).

Судебные пристава Полтавского окружного суда: тит. сов. Агафон Ив. Костецкий (Набереж. у. д. Писиголовца); тит. сов. Никол. Петр. Купчинский (Еленск. у. д. Файдыша) и почет. гражд. Макар Акимов. Жданов (Садовой переул. д. Губше).

Кременчуг и посад Крюков разделены между городскими судьями в следующем порядке: 1-й участок — первая часть до Харчевой улицы с левой стороны Екатерининской, а также предместья: “Щепиловка”, “Кладки” с богоугодным заведением и арсеналом. 2-й участок — вторая полицейская часть между Киевской, Екатерининской и Харчевой улицами. 3-й участок — остальная местность г. Кременчуга до насыпи железной дороги, с предместьями: “Горами”, “Солдатской-Слободкой”, городским садом и чередниками (в черте города). 4-й участок образуется из посада Крюкова и местности за насыпью железной дороги (в черте города).

Заведывание участками поручено: первым — городскому судье Вязмитинову, вторым — Самусю, третьим — Герике и четвертым — Мореву.

Между уездными членами окружного суда г. Кременчуг с предместьями разграничен в следующем порядке: 1-й участок, находящийся в заведывании уездного члена Терентьева, состоит из местности от Херсонской улицы г. Кременчуга к реке Днепру и за Кладками, а также предместья Щемиловки и посада Крюкова, и следующих волостей Кременчугского уезда: Омельникской, Манжелиевской, Пустовойтовской, Кринковской, Песковской, Солоницкой, Кобелячковской, Келебердянской и Крюковской; 2-й участок, находящийся в заведывании уездного члена Лавровского, состоит из остальной части г. Кременчуга, по другую сторону Херсонской улицы, с предместьями “Каменья” и “Солдатской Слободкой”, а также и из остальных волостей, не вошедших в район первого участка, а именно: Кохновской, Потоцкой, Погребянской, Недогарской, Градижской, Мозолеевской, Святиловсксй, Горбовской, Пироговской и Глобинской.

Должностные лица судебного ведомства: товарищ прокурора Полтавского окружного суда Дмитрий Ив. Музыченко (Кагамлик. у. д. Ликарева). Судебные следователи: 1-го уч. тит. сов. Федор Ив. Андриевский (Елинск. у. д. Клепачевского); 2-го уч. тит. сов. Константин Андреевич Вигура (Больш.-Мещ. ул. дом Гутовского); 3-го уч: губ. секр. Дмитрий Исааков. Желтановский (Соборная пл. д. Файдыша).

Присяжные поверенные: Сергей Александрович Мюллер (Херсонская у. д. Басовича); Николай Александрович Алексеев (Больш.-Мещ. у. д. Ямпольского); Яков Яковл. Казин (Биржевая у. соб. дом).

Частные поверенные: Федор Григорьевич Педченко (Киевская у. д. Бермана); Антон Адамович Кругликовский (Киевск. у. д. Лейзерзона); Северин Францевич Крокос (Херсонск. у. д. Слуцкой); Петр Абрамович Гольфанд (угол Киевск. и Петропавл. у. д. Звенигородской).

Нотариусы. Голембиовский Павел Евдокимов. (Херс. у. д. Засканда); Зильберберг Израиль Фаликович (Херсон. у. д. Рунга); Колоколов Алексей Александ. (пос. Крюков, Херсон, у. д. Белогридова); Казин Петр Яковлев. (Екатерин. ул. д. Бородкова).