Міські судді 1896 рік

Кременчук

Міські судді: 1-го уч. двір. Ілля Александров. Вязьмінінов (Весел. у. д. Геріке); 2-й уч. кільк. сек. Антон Прокоф’єв. Самусь (Бірж. вул. соб. буд.); 3-й уч. провізор Олександр Олександр. Геріке (Катеринин. у. соб. буд.); 4-й уч. Микола Іванов. Морєв (Тупо-Бірюковськ. у. д. Катла); секретар н. ч. Сергій Лаврентьєв. Ульянов (Кагамлицька у. д. Тарнаруцького).

Судові пристави Полт. окружн. судна: губ. секр. Леонід Тимофій. Ковалевський (Набережн. у. д. Верховського); кільк. ас. Микола Петро. Купчинський (Мала міщ. у. д. Ямпільського) та шана. гражд. Макар Акім. Жданов (Маломіщанськ. у. д. Борзякової).

Посадовці судового відомства: товариш прокурора Полтавського окружного суду Віктор Євген. Рейнбот (Соборн. у. д. Файдиша). Судові слідчі: 1-го уч. кільк. сек. Павло Петров. Мазанов (Тупобірюковськ. у. д. Липавського); 2-го уч. тит. сов. Костянтин Андрєєв. Вігура (Набережн. у. д. Цивінди); 3-го уч. губ. секр. Дмитро Ісааков. Жовтановський (Штабн. у. д. Подканова).

Присяжні повірені: Сергій Олександр. Мюллер (Тупобірюк. у. д. Чайкіної); Микола Олександрович Алексєєв (Кагамлик. у. буд. Світличної). Помічник прил. повір. Володимир Прокоф. Гальперін (Єлінськ. у. д. Віленського).

Приватні повірені: Федір Григ. Педченка (Київська у. д. Міхновського); Антон Адам. Кругліковський (Київська у. будинок Лейзерзона); Северин Францович Крокос (Петропавл. у. буд. Скорського); Тимофій Мих. Морголіс (Петропавл. у. д. Лінника); Володімо. Вас. Зосимович (Весела у. соб. буд.).

Нотаріуси: Голембієвський Павло Євдоким. (Конст.-Зелен. у. д. Мілітінського); Зільберберг Ізраїль Фаликович (Катерининськ. вул. д. Йолосова); Казин Петро Яковлєв. (Катерина. у. д. Мошковича).

Городские судьи: 1-го уч. двор. Илья Александров. Вязьмининов (Весел. у. д. Герике); 2-й уч. кол. сек. Антон Прокофьев. Самусь (Бирж. ул. соб. д.); 3-й уч. провизор Александр Александр. Герике (Екатеринин. у. соб. д.); 4-й уч. Николай Иванов. Морев (Тупо-Бирюковск. у. д. Катла); секретарь н. ч. Сергей Лаврентьев. Ульянов (Кагамликская у. д. Тарнаруцкого).

Судебные пристава Полт. окружн. суда: губ. секр. Леонид Тимоф. Ковалевский (Набережн. у. д. Верховского); кол. ас. Николай Петр. Купчинский (Малая мещ. у. д. Ямпольского) и почет. гражд. Макар Аким. Жданов (Маломещанск. у. д. Борзяковой).

Должностные лица судебного ведомства: товарищ прокурора Полтавского окружного суда Виктор Евген. Рейнбот (Соборн. у. д. Файдыша). Судебные следователи: 1-го уч. кол. сек. Павел Петров. Мазанов (Тупобирюковск. у. д. Липавского); 2-го уч. тит. сов. Константин Андреев. Вигура (Набережн. у. д. Цивинды); 3-го уч. губ. секр. Дмитрий Исааков. Желтановский (Штабн. у. д. Подкановой).

Присяжные поверенные: Сергей Александр. Мюллер (Тупобирюк. у. д. Чайкиной); Николай Александрович Алексеев (Кагамлик. у. д. Светличной). Помощник прис. повер. Владимир Прокоф. Гальперин (Елинск. у. д. Виленского).

Частные поверенные: Федор Григ. Педченко (Киевская у. д. Михновского); Антон Адам. Кругликовский (Киевская у. дом Лейзерзона); Северин Францевич Крокос (Петропавл. у. д. Скорского); Тимофей Мих. Морголис (Петропавл. у. д. Линника); Владим. Вас. Зосимович (Веселая у. соб. д.).

Нотариусы: Голембиевский Павел Евдоким. (Конст.-Зелен. у. д. Милитинского); Зильберберг Израиль Фаликович (Екатерининск. ул. д. Иолосова); Казин Петр Яковлев. (Екатерин. у. д. Мошковича).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)