Міністерство Юстиції 1913 рік

Повітові члени Полтавського окружн. суду: 1-го уч. Кременчук. виїз. – Стат. сов. Ів. Григ. Сидоренка, 2-го уч. Кременчук. виїз. – Дійс. Стат. сов. Олександр Міх. Терентьєв (Єлинська вул., будинок Гальченка), 3-го уч. над. сов. Пет. Фед. Сухів.

Міські судді: 1-го уч. – н. ч. Євг. Порф. Микільський, 2-го уч. – Кільк. секр. Влад. Ів. Кутенка, 3-го уч. – Кільк. секр. Бір. Нікол. Лалош та 4-го уч. – Кільк. ас. Володімо. Андр. Максимів (п. Крюків, Ковальський пров., будинок Яременка).

Прокурорський нагляд. Товариш прокурора – Михайло Павлов. Афросімов.

Судові слідчі: 1-го уч. – Кільк. секр. Михайло Нікол. Волобуєв (вуг. Біржової та Преображенської, будинок Словензона), 2-го уч. – Кільк. ас. Дмитро. Алекс. Боголюбів (Набережна вулиця, будинок Ямпільського), 3-го уч. – Надвір. сов. Володимир Павлов. Васильєв (Училищна вул., д. Світличної).

Судові пристави Полтавського окружн. судна: кільк. ас. Сергій Климент. Бобирьов (Гоголів. вул., д. Костенко), кільк. ас. Марк Акімов. Жданов (Київська вул., д. Маклакова).

Нотаріуси: Зільберберг Ізраїль Фаликов (Катеринин., Дім Іоллоса), Казин Петро Яковл. (Херсонська, д. Липавського), Влад. Григ. Чеботарьов, (Біржова вул., д. Мілітинського) та Нікол. Петро. Недригайлів (п. Крюків, Херсонська вул., д. Свєшнікова).

Почесні судді: ст. сов. Дмитро. Нік. Милорадович – м. Кременчук, кільк. секр. Валент. Нікол. Магденко, двір. Олександ. Олександрів. Диздирєв (д. Устимівка, Кременч. у.), ротм. гвард. Павло Нікол. Малама (Полтава Кам’яна, с. буд.), барон Микола Андр. Менгден (с. Дмитрівка, Омельн. вол.), надв. сов. Петро Алекс. Білевич, стат. сов. Вас. Вас. Устимович (Дніпровськ, с. д.), дейст. Стат. сов. Євген. Олександрів. Мамчич (с. Броварки), граф Васил. Іпол. Капніст (Решетилівка – Сухорабов) та Нік. Фом. Райович.

Присяжні повірені: Владим. Ів. Мацієвський (Єкатерин. вул., д. Скарського), Ів. Кассіан. Реут (Київська вул., д. Маклакова) та Фішель Самойл. Хонох (Київська, д. Маклакова), помічн. Пріс. пов. Влад. Ів. Фегедінг.

Приватні повірені: Тимофій. Михайло. Морголіс (Петрівська вул., Д. Роговської), Владим. Олександрів. Тагієвський (Київська вулиця, д. Маклакова), Абрам Пейс. Флейшиц (Пушкін., Д. Циперовича), Сергій. Лавр. Ульянов (Єлінська, д. Оксюза), Антоній Адамов. Круликовський (Дніпровський пров., д. Богаєвської), Зелік Зельманов. Угорців (Київська вул., с. буд.), Мих. Ісаак. Ельзуцький (Херсонська, д. Городецького) та Семен Ілліч Галацький (Троїцька вул., д. Леонова).

Дворянська опіка (Єлинська вулиця, будівля земської управи). Голова – ватажок дворянства, члени: дв. Володімо Філіп. Диздерєв (Садовий пров., д. Пономарьова) та Ананій Ів. Познанський (Штабний пров., С. буд.), в. д. листівника – Микола Нікол. Карпов (Біржова вул. д. Святкіна).

Сирітський суд (Будівля місто. управи). Голова – міський голова, члени суду: куп. міщ. Пет. Лукич Супруненко (Троїцька соб. будинок) та куп. Роман Данило. Литвинов (Олександрівська, с. д.). Письмовод. – Вас. Вас. Болобан (Мар’їнський пров., д. Жукова).

Повітове відділення піклованого про в’язниці комітету. Головуючий дпректор — проводить. дворянства, директори: поліцеймейстер, повітовий справник, повітові члени суду – 1 та 2 уч., тов. прокурора, голова. земської управи, міський голова, місто. благочинний, гір. судді 1, 2, 3 та 4 уч., повітовий лікар, надв. сов. Мих. Вітав. Пітленко (Єлінська, прив. будинок), купець Лейба Моїс. Шляхт (Докторська, с. д.), особ. поч. гражд. Іван Іванов. Богданов (Столипінська, д. Сагала), потомств. поч. гражд. Олександр Григор. Залкінд (пос. Крюков, телеф. № 40), потім. поч. гражд. Сергій Тимофій. Роговській (Петровська, с. д.) та кандид. має рацію Мойс. Ісаак. Німець (Весела, с. д.). Секретар комітету – кільк. сов. Андр. Михайло. Кущинський (Веселий пров., будівля в’язниці).

Тюремний замок (Веселий пров., Телеф. № 63). Начальник – кільк. сов. Андр. Мих. Кущинський (зд. тюрми), помічник – тит. сов. Сергій Петров. Андрєєв (будівля в’язниці), о. Микола Автоном. Роменський (Штабна, соб. буд.). Лікар в’язниці – міст. лікар Шолома Ізраїлів. Зайденберг.

Уездные члены Полтавского окружн. суда: 1-го уч. Кременч. уез. — стат. сов. Ив. Григ. Сидоренко, 2-го уч. Кременчугск. уез. — дейст. стат. сов. Александр Мих. Терентьев (Елинская ул., дом Гальченко), 3-го уч. над. сов. Пет. Фед. Сухов.

Городские судьи: 1-го уч. — н. ч. Евг. Порф. Никольский, 2-го уч. — кол. секр. Влад. Ив. Кутенко, 3-го уч. — кол. секр. Бор. Никол. Лалош и 4-го уч. — кол. ас. Владим. Андр. Максимов (п. Крюков, Кузнечный пер., дом Яременко).

Прокурорский надзор. Товарищ прокурора — Михаил Павлов. Афросимов.

Судебные следователи: 1-го уч. — кол. секр. Михаил Никол. Волобуев (уг. Биржевой и Преображенской, дом Славензона), 2-го уч. — кол. ас. Дмитр. Алекс. Боголюбов (Набережная улица, дом Ямпольского), 3-го уч. — надвор. сов. Владимир Павлов. Васильев (Училищная ул., д. Светличной).

Судебные пристава Полтавского окружн. суда: кол. ас. Сергей Климент. Бобырев (Гоголев. ул., д. Костенко), кол. ас. Марк Акимов. Жданов (Киевская ул., д. Маклакова).

Нотариусы: Зильберберг Израиль Фаликов (Екатеринин., дом Иоллоса), Казин Петр Яковл. (Херсонская, д. Липавского), Влад. Григ. Чеботарев, (Биржевая ул., д. Милитинского) и Никол. Петр. Недригайлов (п. Крюков, Херсонская ул., д. Свешникова).

Почетные мировые судьи: ст. сов. Дмитр. Ник. Милорадович — г. Кременчуг, кол. секр. Валент. Никол. Магденко, двор. Александ. Александров. Дыздырев (д. Устимовка, Кременч. у.), ротм. гвард. Павел Никол. Малама (Полтава Каменная, с. д.), барон Николай Андр. Менгден (с. Дмитровка, Омельн. вол.), надв. сов. Петр Алекс. Белевич, стат. сов. Вас. Вас. Устимович (Днепровск., с. д.), дейст. стат. сов. Евген. Александров. Мамчич (с. Броварки), граф Васил. Ипол. Капнист (Решетиловка — Сухорабов) и Ник. Фом. Раиевич.

Присяжные поверенные: Владим. Ив. Мациевский (Екатерин. ул., д. Скарского), Ив. Кассиан. Реут (Киевская ул., д Маклакова) и Фишель Самойл. Хонох (Киевская, д. Маклакова), помощн. прис. пов. Влад. Ив. Фегединг.

Частные поверенные: Тимоф. Михайл. Морголис (Петровская ул., д. Роговской), Владим. Александров. Тагиевский (Киевская улица, д. Маклакова), Абрам Пейс. Флейшиц (Пушкин., д. Циперовича), Серг. Лавр. Ульянов (Елинская, д. Оксюза), Антоний Адамов. Круликовский (Днепровский пер., д. Богаевской), Зелик Зельманов. Венгеров (Киевская ул., с. д.), Мих. Исаак. Эльзуцкий (Херсонская, д. Городецкого) и Семен Ильич Галацкий (Троицкая ул., д. Леонова).

Дворянская опека (Елинская улица, здание земской управы). Председатель — предводитель дворянства, члены: дв. Владим Филип. Дыздерев (Садовый пер., д. Пономарева) и Ананий Ив. Познанский (Штабной пер., с. д.), и. д. письмоводителя — Николай Никол. Карпов (Биржевая ул. д. Святкина).

Сиротский суд (Здание город. управы). Председатель — городской голова, члены суда: куп. мещ. Пет. Лукич Супруненко (Троицкая соб. дом) и куп. Роман Данил. Литвинов (Александровская, с. д.). Письмовод. — Вас. Вас. Болобан (Марьинский пер., д. Жукова).

Уездное отделение попечительного о тюрьмах комитета. Председательствующий дпректор — предводит. дворянства, директоры: полицеймейстер, уездный исправник, уездные члены суда — 1 и 2 уч., тов. прокурора, председат. земской управы, городской голова, город. благочинный, гор. судьи 1, 2, 3 и 4 уч., уездный врач, надв. сов. Мих. Витал. Питленко (Елинская, собств. дом), купец Лейба Моис. Шляхт (Докторская, с. д.), личн. поч. гражд. Иван Иванов. Богданов (Столыпинская, д. Сагала), потомств. поч. гражд. Александр Григор. Залкинд (пос. Крюков, телеф. № 40), потом. поч. гражд. Сергей Тимоф. Роговской (Петровская, с. д.) и кандид. прав Мойс. Исаак. Немец (Веселая, с. д.). Секретарь комитета — кол. сов. Андр. Михайл. Кущинский (Веселый пер., здание тюрьмы).

Тюремный замок (Веселый пер., телеф. № 63). Начальник — кол. сов. Андр. Мих. Кущинский (зд. тюрьмы), помощник — тит. сов. Сергей Петров. Андреев (здание тюрьмы), свящ. Николай Автоном. Роменский (Штабная, соб. д.). Врач тюрьмы — городов. врач Шлема Израилев. Зайденберг.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)