Міністерство внутрішніх справ 1913 рік

Голова дворянства кільк. секр. Ал-ндр Ал-ндр. Диздирєв, пошт. адр. с. Мала Устимівка, Пирогівськ. віл., брешемо. у м. Кременчук гостин. “Італія”, секр. двір. Нікол. Нікол. Карпов (Біржова вул., д. Святкіна). Канцелярія – уг. Училищної та Єлинської вул., д. земства, телеф. №158.

Повітовий з’їзд (вуг. Училищної та Єлинської, д. земства, тел. № 158). Голова з’їзду – ватажок д-ва; члени: повітові члени Полтавського окружн. суду з Кременчука. повіту, земські начальн. Кременчук. у., податн. інспек., товариш прок. Полтава. оточ. суду по Кременчуцькому. у., повітовий справн. і непрем. член повітового землеустр. коміс. І. д. секретаря з’їзду – Яків Прох. Бондарєв (Піщана гора соб. будинок).

Земські начальники. 1-й уч. волості: Глобинська, Пустовойтовськ., Кринківська та Погребянська – тит. сов. Влад. Нікол. Райович (д. Миловидівка, Погребянської вол.), 2-й уч. віл. Солоницька, Кобелячків. і Келебердянська – корнет запасу Віктор Олександр. Де-Конор (Кременч. Біржова вул., д. Манвелова), 3-й уч. віл.: Потокська, Омельникська, Пісковська, Федорівська і Манжелеєвська – н. ч. Євген. Георг. Іванов. 4-й уч. віл.: Мозоліївська, Святилівська, Горбівська та Пирогівська – надв. сов. Влад. Яківл. Ісаєвич (дер. Слюзівка, Святилівської вол.) та 5-й уч. віл.: Недогарська, Градизька, Крюківська та Кохновська – Пав. Митр. Полетика (м. Кременчук).

Міське поліцейське управління. (Училищ. вул., д. Доманської, телеф. № 1). Поліцеймейстер – кільк. сов. Антоній Йосип. д’Астеттен (Мальцевська вул., д. Бородкова телеф. № 138), помічн. його – надв. сов. Ів. Ілліч Булай (Банний пров., буд. № 3). Секретар – губ. секр. Ал-ндр Нікіф. Афанасьєв (Училищна вул., д. Доманської).

1-а поліцейська частина. (Пушкінська вул., Міський буд. телеф. № 3). Пристав губ. секр. Марцелій Владислав. Рачинський, помічн. його – кільк. реєстр. Семен Євдоким. Щиренко.

2-а поліцейська частина. (Харчева вул., Місто. буд. телеф. № 4). Пристав кільк. реєстр. Ісидор Деомідов. Набоких, поміч. його – кільк. реєстр. Ал-ндр Нікол. Полянський.

3-я поліцейська частина. (Посад Крюків, Херсонська вул., д. Кроля, телеф. № 57). Пристав – кільк. реєстр. Нікол. Євген. Чичибабін, помічн. його – н. ч. Степан Афіногенов. Шестобітов.

4-а поліцейська частина. (Уг. Солдатської та Бульварної, будинок Каплана, телеф. № 140). Пристав – (вакансія), помічн. його зв. ч. Яків Ів. Чернявський.

Набочні наглядачі: н. ч. Міна Михайло. Гунька, н. ч. Ісідор Трохим. Повстянка, н. ч. Іван Андрєєв. Щусь, н. ч. Павло Андрєєв. Білий, н. ч. Мих. Мих. Ковальов, н. ч. Павло Нік. Фабрикант, кільк. реєстр. Кирило Феонов. Хоменка, н. ч. Ів. Титов-Скомаровський, кільк. реєстр. Ів. Павлов. Фон-Віккен, н. ч. Павло Корнєєв. Скляр, кільк. реєстр. Павло. Фед. Грищенко та губ. секр. Фед. Вас. Камінський.

Пошукове відділення (Училищна вул., д. Доманської, тел. № 22). Начальник розшукового відділення губ. секр. Ал-ндр Нікол. Соловйов; наглядачі відділ.: н. ч. Антон Іванов. Максимов, зв. ч. Григорій Іванов. Демуренко та вр. в. д. поліц. нагляд. – н. ч. Іван Акімов. Крамаренко.

Повітове поліцейське управління (проти пошт. скверу, телеф. № 35). Справник – кільк. сов. Нікол. Ал-Сєєв. Іонін (Соборна пл., буд. Устимовича телеф. № 175), помічн. його кільк. сов. Костянти. Мих. Євстаф’єв, секретар – кільк. секр. феоф. Єфремов. Мордвінов, столоначальники: кільк. секр. Яків Семен. Якубовський та кільк. секр. Петро Васил. Чижевський (зд. поліц. кер.) та реєстрат. кіль рег. Павло Гаврило. Кравців.

Станові пристави: 1-го ст. – н. ч. Моїс. Ант. Сажко (кв. м. Градизьк, пошт. адр. Градизьк. пошт. отд.); 2-го ст. – Кільк. ас. Анімпідпст Васил. Штепенко (кв. м. Омельник, поштова адреса Кременч. пошт.-тел. конт.); 3-го ст. – Тит. сов. Володімо. Нікол. Петраш (кв. м. Глобине, поч. адр. Глобінськ. пошт. відд. Пд. ж. д.); 4-го ст. – Кільк. реєстр. Антон Матвійович-Іванов. Мошинський (кв. м. Кременчук, пошт. адр. Кременчук, пошт.-тел. конт.).

Полиці. нагляд. м. Градизька – кільк. реєстр. Ал-ндр Андріан. Фенько (кв. м. Градизьк, пошт. адр. Градизьк. пошт. отд.).

Офіцер поліцейської варти, завідуючи. другим відділом кінно-поліцейської варти у губернії (повіти: Кременчуцький, Кобеляцький та Хорольський). Ротмістр – Гаврило Гаврило. Єсипов (кв. у м. Кременчуці, вул. Гоголівська, д. Мацкіна).

Кременчуцька міська кінно-поліцейська команда. Початковий. команди відставний хорунжий Ал-ндр Афанасьєв. Водобшин (Столипін. вул., д. Зака, телеф. № 2).

Повітова кінно-поліцейська півсотня (казармове розміщення півсотні у гір. Кременчуці). Начальник півсотні – Василь Зубенко, вахмістр півсотні – Ал-ей Горнак.

Предводитель дворянства кол. секр. Ал-ндр Ал-ндр. Дыздырев, почт. адр. с. Малая Устимовка, Пироговск. вол., врем. в г. Кременчуге гостин. “Италия”, секр. двор. Никол. Никол. Карпов (Биржевая ул., д. Святкина). Канцелярия — уг. Училищной и Елинской ул., д. земства, телеф. № 158.

Уездный съезд (уг. Училищной и Елинской, д. земства, тел. № 158). Председатель съезда — предводитель д-ва; члены: уездные члены Полтавского окружн. суда по Кременч. уезду, земские начальн. Кременч. у., податн. инспек., товарищ прок. Полтав. окруж. суда по Кременчугск. у., уездный исправн. и непрем. член уездной землеустр. комис. И. д. секретаря съезда — Яков Прох. Бондарев (Песчаная гора соб. дом).

Земские Начальники. 1-й уч. волости: Глобинская, Пустовойтовск., Кринковская и Погребянская — тит. сов. Влад. Никол. Раиевич (д. Миловидовка, Погребянской вол.), 2-й уч. вол. Солоницкая, Кобелячков. и Келебердянская — корнет запаса Виктор Ал-ндров. Де-Конор (Кременч. Биржевая ул., д. Манвелова), 3-й уч вол.: Потокская, Омельникская, Песковская, Федоровская и Манжелеевская — н. ч. Евген. Георг. Иванов. 4-й уч. вол.: Мозолеевская, Святиловская, Горбовская и Пироговская — надв. сов. Влад. Яковл. Исаевич (дер. Слюзовка, Святиловской вол.) и 5-й уч. вол.: Недогарская, Градижская, Крюковская и Кохновская — Пав. Митр. Полетика (г. Кременчуг).

Городское полицейское управление. (Училищ. ул., д. Доманской, телеф. № 1). Полицеймейстер — кол. сов. Антоний Иосиф. д’Астеттен (Мальцевская ул., д. Бородкова телеф. № 138), помощн. его — надв. сов. Ив. Ильич Булай (Банный пер., д. № 3). Секретарь — губ. секр. Ал-ндр Никиф. Афанасьев (Училищная ул., д. Доманской).

1-я полицейская часть. (Пушкинская ул., городской д. телеф. № 3). Пристав губ. секр. Марцелий Владислав. Рачинский, помощн. его — кол. рег. Семен Евдоким. Щиренко.

2-я полицейская часть. (Харчевая ул., город. д. телеф. № 4). Пристав кол. рег. Исидор Деомидов. Набоких, помощ. его — кол. рег. Ал-ндр Никол. Полянский.

3-я полицейская часть. (Посад Крюков, Херсонская ул., д. Кроля, телеф. № 57). Пристав — кол. рег. Никол. Евген. Чичибабин, помощн. его — н. ч. Степан Афиногенов. Шестобитов.

4-я полицейская часть. (Уг. Солдатской и Бульварной, дом Каплана, телеф. № 140). Пристав — (вакансия), помощн. его н. ч. Яков Ив. Чернявский.

Околоточные надзиратели: н. ч. Мина Михайл. Гунько, н. ч. Исидор Трофим. Повстянко, н. ч. Иван Андреев. Щусь, н. ч. Павел Андреев. Белый, н. ч. Мих. Мих. Ковалев, н. ч. Павел Ник. Фабрикант, кол. рег. Кирилл Феонов. Хоменко, н. ч. Ив. Титов-Скомаровский, кол. рег. Ив. Павлов. Фон-Виккен, н. ч. Павел Корнеев. Скляр, кол. рег. Пав. Фед. Грищенко и губ. секр. Фед. Вас. Каминский.

Сыскное отделение (Училищная ул., д. Доманской, тел. № 22). Начальник сыскного отделения губ. секр. Ал-ндр Никол. Соловьев; надзиратели отдел.: н. ч. Антон Иванов. Максимов, н. ч. Григорий Иванов. Демуренко и вр. и. д. полиц. надзир. — н. ч. Иван Акимов. Крамаренко.

Уездное полицейское управление (против почт. сквера, телеф. № 35). Исправник — кол. сов. Никол. Ал-сеев. Ионин (Соборная пл., д. Устимовича телеф. № 175), помощн. его кол. сов. Констант. Мих. Евстафьев, секретарь — кол. секр. Феоф. Ефремов. Мордвинов, столоначальники: кол. секр. Яков Семен. Якубовский и кол. секр. Петр Васил. Чижевский (зд. полиц. управл.) и регистрат. кол рег. Павел Гаврил. Кравцов.

Становые пристава: 1-го ст. — н. ч. Моис. Ант. Сажко (кв. г. Градижск, почт. адр. Градижск. почт. отд.); 2-го ст. — кол. ас. Анимподпст Васил. Штепенко (кв. м. Омельник, почтовый адрес Кременч. почт.-тел. конт.); 3-го ст. — тит. сов. Владим. Никол. Петраш (кв. м. Глобино, поч. адр. Глобинск. почт. отд. Юж. ж. д.); 4-го ст. — кол. рег. Антон Матвеевич-Иванов. Мошинский (кв. г. Кременчуг, почт. адр. Кременчуг, почт.-тел. конт.).

Полиц. надзир. г. Градижска — кол. рег. Ал-ндр Андриан. Фенько (кв. г. Градижск, почт. адр. Градижск. почт. отд.).

Офицер Полицейской стражи, заведыв. вторым отделом конно-полицейской стражи в губернии (уезды: Кременчугский, Кобелякский и Хорольский). Ротмистр — Гавриил Гаврил. Есипов (кв. в г. Кременчуге, Гоголевская ул., д. Мацкина).

Кременчугская городская конно-полицейская команда. Начальн. команды отставной хорунжий Ал-ндр Афанасьев. Водобшин (Столыпин. ул., д. Зака, телеф. № 2).

Уездная конно-полицейская полусотня (казарменное размещение полусотни в гор. Кременчуге). Начальник полусотни — Василий Зубенко, вахмистр полусотни — Ал-ей Горнак.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)