Кременчуцька міська управа на 1894 рік

Кременчуцька міська управа (кут Катеринин. та Херсонської у. у міській будівлі). Міський голова, відставн. підпор. Олександр Пилипович Диздерєв (Успенськ. провул. соб. буд.); члени: куп. Василь Абрамов. Костиков (Набережн. у. соб. буд.); Ів. Павлов. Герасимов (в Крюкові, соб. буд.); куп. Микола Максимов. Кеденко (Катеринин. у. д. Суркова); міщ. Микола Ємельянов. Кошелєв (Херсонськ. у. д. Заславської); секретар, кільк. реєстр. Сергій Вас. Максимович (Біржев. у. соб. буд.); міський технік двір. Сигізму. Леопольд. Соколовський (Писарськ. у. д. Тищенкової); міський землемір кільк. реєстр. Цезарій Леонов. Вояковський (Грачівка, соб. буд.); бухгалтери: надв. сов. Петро Андрєєв. Рева (Констант.-Зелена у. соб. буд.) і губ. сек. Іван Ів. Затворницький (Садовий провул. д. Диннікова).

Повітова земська управа (Єленськ. та Мало-Мещ. у. д. земства). Голова двір. Мих. Нікол. Колачевський (кут Мало-Мещ. і Набережн. провул. соб. буд.); члени: двір. Сергій Ів. Безобразов (Тупобірюковськ. у. д. Костенко); каз. Костянти. Степанович Омеляненко (у с. Рубльовці) та двір. Мих. Віталієв. Пітленко (Єкатерин. у. д. Кіктенко); заступ. місце голова. Потворів; секретар, двір. Георгій Федорович Аргамаков (Кривобрудна у. соб. буд.); бухгалтер Павло Данило. Панасенко (Кривогрязн. вул. соб. будинок).

Поштово-телеграфна контора. Начальник контори, надв. сов. Вас. Андрєєв. Борисов; помічн. його, над. сов. Касьян Вас. Реут (у буд. контори); поштово-телегр. чин. ІІ раз. над. сов. Фрідріх Вільгел. Роше (Весела у. д. Черторизького); III розр. кільк. ас. Антон Леонтьєв. Ільницький (в буд. контори); IV разів. н. ч. Володимир Вас. Роше (Весела у. д. Черторизького); над. сов. Наркіз Дмитро. Зенович (у буд. контори); тит. сов. Вас. Ів. Калниболоцький (в буд. контори); губ. секр. Олексій Андр.Дмитренко (Єлін. у. д. Оксюза); губ. секр. Мих. Ів. Радіонів [Родіонів] (Крюков, соб. буд.); кільк. ас. Софроній Гріг. Рибка (Київ. у. д. Рудича); завід. техніч. наглядом за телефоном – Йосип Ів. Миколаї (у будівлі контори).

Повітова з військової повинності присутність. Голова ватажок дворянства; члени: Кременчук. повітовий справник; військовий начальник; завід. діловир. Олексій Осип. Руденко (Успенськ. провул. д. Зімінського).

Загальна реміснича управа (Єленськ. та Міст. вул. будинок громадський). Ремісничий голова, Олександр Христофорів. Каульберш (Київ. у. д. Щелкунова); старшини: відставн. унт.-оф. Степан Ів. Іванов (Констант. у. д. Ямпільського); каз. Потап Тихонов. Мельницький (Константинов. у. соб. буд.); міщ. Петро Федоров. Кірєєв (Солдатська у. соб. буд.).

Управління міщанського старости (Єленськ. та Місто. вул. будинок громадський). Міщанський староста, Йосип Миколаїв. Сусарєв (у п. Крюкові, соб. буд.); допомоги. його, міщ. Григорій Ів. Поливка (Весел. у. соб. буд.); міщ. Аврам Мойс. Добровицький (п. Крюков, соб. буд.).

Тюремний замок (Київська вулиця). Начальник, кільк. ас. Микола Андрєєв. Копецький (Київська вул. д. Гуревича); помічн. його, шт.-кап. Андрій Адамов. Барсицький (Київська у. д. Гуревича).

Повітове відділення піклованого про в’язниці комітету. Голова-директор привід. дворянства, Олексій Петров. Магденко; поліцеймейстер, повітовий справник, міський голова Олександр Філіп. Диздерєв; міський благочин. прот. о. Лука Білявський; лютеранський пастор Євген Карлович Фліднер [Фон-Фліднер]; куп. Микола Максимович Кеденко; куп. Яків Абрамов. Ямпільський; куп. Григорій Симон. Краснокутський; куп. Вас. Абрам. Костіков; ген.-майор Вас. Федоров. Костенко; куп. Юхим Євстафіїв. Файдиш; секретар відділення комітету Павло Григор. Шкірка.

Повітовий з’їзд (Мало-Мещ. та Єленськ. вул. у будівлі земства). Повітові члени Полтавського окружного суду: кільк. секр. Олександр Михайлович Терентьєв (Київська у. д. Соколовської); кільк. ас. Олександр Ерастович Лавровський (Катеринин. у. соб. буд.).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

Кременчугская городская управа на 1894 год

Кременчугская городская управа (угол Екатеринин. и Херсонской у. в городск. здании). Городской голова, отставн. подпор. Александр Филиппович Дыздерев (Успенск. переул. соб. д.); члены: куп. Василий Абрамов. Костиков (Набережн. у. соб. д.); Ив. Павлов. Герасимов (в Крюкове, соб. д.); куп. Николай Максимов. Кеденко (Екатеринин. у. д. Суркова); мещ. Николай Емельянов. Кошелев (Херсонск. у. д. Заславской); секретарь, кол. рег. Сергей Вас. Максимович (Биржев. у. соб. д.); городской техник двор. Сигизм. Леопольд. Соколовский (Писарск. у. д. Тищенковой); городской землемер кол. рег. Цезарий Леонов. Вояковский (Грачевка, соб. д.); бухгалтеры: надв. сов. Петр Андреев. Рева (Констант.-Зеленая у. соб. д.) и губ. сек. Иван Ив. Затворницкий (Садовый переул. д. Дынниковой).

Уездная земская управа (Еленск. и Мало-Мещ. у. д. земства). Председатель двор. Мих. Никол. Колачевский (угол Мало-Мещ. и Набережн. переул. соб. д.); члены: двор. Сергей Ив. Безобразов (Тупобирюковск. у. д. Костенко); каз. Констант. Степанович Емельяненко (в с. Рублевке) и двор. Мих. Витальев. Питленко (Екатерин. у. д. Киктенко); заступ. место председ. Безобразов; секретарь, двор. Георгий Федорович Аргамаков (Кривогрязная у. соб. д.); бухгалтер Павел Данил. Панасенко (Кривогрязн. ул. соб. дом).

Почтово-телеграфная контора. Начальник конторы, надв. сов. Вас. Андреев. Борисов; помощн. его, над. сов. Касьян Вас. Реут (в здан. конторы); почтово-телегр. чин. II раз. над. сов. Фридрих Вильгел. Роше (Веселая у. д. Черторыжского); III разр. кол. ас. Антон Леонтьев. Ильницкий (в здан. конторы); IV раз. н. ч. Владимир Вас. Роше (Веселая у. д. Черторыжского); над. сов. Наркиз Дмитр. Зенович (в здан. конторы); тит. сов. Вас. Ив. Кальниболоцкий Калниболоцкий (в здан. конторы); губ. секр. Алексей Андр.Дмитренко (Елин. у. д. Оксюза); губ. секр. Мих. Ив. Радионов [Родионов] (Крюков, соб. д.); кол. ас. Софроний Григ. Рыбка (Киевск. у. д. Рудича); завед. технич. надзором за телефоном — Иосиф Ив. Николаи (в здании конторы).

Уездное по воинской повинности присутствие. Председатель предводитель дворянства; члены: Кременчуг. уездный исправник; воинский начальник; завед. делопроизв. Алексей Осип. Руденко (Успенск. переул. д. Зиминского).

Общая ремесленная управа (Еленск. и Городов. ул. дом общественный). Ремесленный голова, Александр Христофоров. Каульберш (Киевск. у. д. Щелкунова); старшины: отставн. унт.-оф. Степан Ив. Иванов (Констант. у. д. Ямпольского); каз. Потап Тихонов. Мельницкий (Константинов. у. соб. д.); мещ. Петр Федоров. Киреев (Солдатская у. соб. д.).

Управление мещанского старосты (Еленск. и Город. ул. дом общественный). Мещанский староста, Иосиф Николаев. Сусарев (в п. Крюкове, соб. д.); помощ. его, мещ. Григорий Ив. Поливка (Весел. у. соб. д.); мещ. Аврам Мойс. Добровицкий (п. Крюков, соб. д.).

Тюремный замок (Киевская улица). Начальник, кол. ас. Николай Андреев. Копецкий (Киевская ул. д. Гуревича); помощн. его, шт.-кап. Андрей Адамов. Барсицкий (Киевская у. д. Гуревича).

Уездное отделение попечительного о тюрьмах комитета. Председатель-директор предвод. дворянства, Алексей Петров. Магденко; полицеймейстер, уездный исправник, городской голова Александр Филип. Дыздерев; городской благочин. прот. о. Лука Белявский; лютеранский пастор Евгений Карлович Флиднер [Фон-Флиднер]; куп. Николай Максимович Кеденко; куп. Яков Абрамов. Ямпольский; куп. Григорий Симон. Краснокутский; куп. Вас. Абрам. Костиков; ген.-майор Вас. Федоров. Костенко; куп. Ефим Евстафиев. Файдыш; секретарь отделения комитета, Павел Григор. Шкурка.

Уездный съезд (Мало-Мещ. и Еленск. ул. в здании земства). Уездные члены Полтавского окружного суда: кол. секр. Александр Михайлович Терентьев (Киевская у. д. Соколовской); кол. ас. Александр Эрастович Лавровский (Екатеринин. у. соб. д.).