Аптекарські магазини та аптеки Кременчук 1910 рік

Аптекарські магазини: Провізора Солом. Григ. Левіна (д. Лінника Катерина у.), провіз. Макс. Давиде. Зака (д. Файдиша Катерина вул.), купця Менделя Айзік. Захарова (д Балано, Катерина вул.), провізора Лейби Берков Гоберта (у лавці Р.-Богородичної церкви), Йос. Арона Корохова (Херс. у.), дружини провізора Міни Ісаак. Корохова, Гіля Янкел. Казакевич (Херс. у., буд. Сироти), Давида Яковл. Вайнпштейна (Катерининськ., Д. Масленікова), Давида Берков. Лапша (Катерининськ., д. Лінника), фельдш. Нохіма Гершкова. Кірнеса (Солдатська, с. буд.), Мойсея Ісааков. Смородинського (Катерининськ., д. Сандомирського) та Маркуса Аронов. Уманського (пос Крюков, д. Гусєва).

Аптеки у м. Кременчук: провізора Аболя Давид. Зака (будинок Штейнберга, уг. Єкатерин. та Пушкінської вул.), завід. влад.; провізора Веніямина Греліхеса (вуг. Єкатерин. та Київськ., д. Геріке), Хаї-Рухлі Давид. Фліт (Олександр. у., с. д.), провізора Ісідора Влад. Перліса (д. Юровського, Херсонська вул.). завід. влад.; провіз. Соломий. Григ. Левіна (Екат. у., д. Лінника), завід. влад; провіз. Володімо. Едуардів. Радвальського (Єкатерин. у., д. Німеця). У сел. Крюкове – провіз. Йос. Арон. Корохова, провіз. Мордуха Гіршов. Скудіна (Київська вул. д. Кудиша).

Аптекарские магазины: Провизора Солом. Григ. Левина (д. Линника Екатерин. у.), провиз. Макс. Давид. Зака (д. Файдыша Екатерин. ул.), купца Менделя Айзик. Захарова (д Балано, Екатерин. ул.), провизора Лейбы Берков Гоберта (в лавке Р.-Богородичной церкви), Иос. Арона Корохова (Херс. у.), жены провизора Мины Исаак. Короховой, Гиля Янкел. Казакевич (Херс. у., д. Сироты), Давида Яковл. Вайнпштейна (Екатерининск., д. Масленикова), Давида Берков. Локшина (Екатерининск., д. Линника), фельдш. Нохима Гершков. Кирнеса (Солдатская, с. д.), Моисея Исааков. Смородинского(Екатерининск., д. Сандомирского) и Маркуса Аронов. Уманского (пос Крюков, д. Гусева).

Аптеки в г. Кременчуге: провизора Аболя Давид. Зака (дом Штейнберга, уг. Екатерин. и Пушкинской ул.), завед. влад.; провизора Вениамина Грелихеса (уг. Екатерин. и Киевск., д. Герике), Хаи-Рухли Давид. Флит (Александр. у., с. д.), провизора Исидора Влад. Перлиса (д. Юровского, Херсонск. ул.). завед. влад.; провиз. Солом. Григ. Левина (Екат. у., д. Линника), завед. влад ; провиз. Владим. Эдуардов. Радвальского (Екатерин. у., д. Немеца). В пос. Крюкове — провиз. Иос. Арон. Корохова, провиз. Мордуха Гиршов. Скудина (Киевская ул. д. Кудиша).Російська мова (Джерело)