Залізниця 1896 рік

Кременчук

Головний контроль Харково-Миколаївської жел. дор. (Катеринин. у. д. Німеця). Головний контролер, ст. сов. Станіслав Ігнатьєв. Жеромський (Кривогрязн. у. д. Виговського); помічн. його, стат. сов Костянтин Мойсєєв. Лушпиння (Петропавл. у. д. Рубінштейна). Старші контролери: ст. сов. Мих. Єгор. Заблоцький (Катеринин. у. д. Шишмана) та надворі. сов. Троадій Троадієв. Карачаров (Бол. Міщ. вул. д. Цивінди); контролери: кільк. сов. Антон Францов Ляуданський (Петропавл. у. д. Слуцького); тит. сов. Микола Гріг. Станіславський (вуг. Місто. та Єлинськ. у. д. Каплана); кільк. сек. Павло Карл. барон Засс (Набереж. вул. д. Краснокутського); кільк. ас. Арсен Алексєєв. Сахаров (Набережн. вул. д. Слобояніних); кільк. асес. Олександр Пав. Ставропольський (вуг. Місто. і Кривогрязн. у. д. Бера); над. сов. Ів. Ів. Фартушний (Екатер. у. д. Шинделя); тит. сов. Михайло Іларіон. Покровський (Солдатськ. біля д. Бауца); кільк. ас. Євген Спірідон. Осмоловський (Набережн. у. д. Писиголовця); тит. сов. Михайло Алексєєв. Самойленка (Павловськ. у. д. Білявського); кільк. сек. Костянтин Ієронімів. Чехович (Весел. у. д. Скородинського); н. ч. Степан Ів. Барановський (Кагамлицька у. д. Нестреляєва).

Правління ощадно-позичкової каси службовців у контролі. Голова кільк. ас. Платон Плат. Наставін (Набережн. у. д. Файдиша); кандидат щодо нього зв. ч. Олександр Нікол. Мекельбург (Екатер. у. д. Шинделя); скарбник н. ч. Йосип Ісідор. Павріс (Олександр. у. д. Покровської церкви); кандидат щодо нього зв. ч. Мих. Ів. Яшнов (на каміннях, поблизу город. саду д. Якуба); бухгалтер кільк. регістр. Адольф Людвіг. Круковський (Безимен. у. буд. Комарової). Члени спостерігають. комітету: кільк. ас. Вас. Ів. Михайлов (вуг. Херсон. та Великий Міщ. у. д. Блоха); кільк. реєстр. Петро Петро. Стригунов (Більш. Міщанськ. у. д. Петрова).

Управління Кременчуцького повітового військового начальника (Мало-Мещ. у. д. Амчиславського). Військовий начальник полк. Олександр Іванович Ходоровський (Мало-Мещ. у. місто. буд.); діловодить. надв. сов. Харлампій Олександр. Зерницький (Єлінськ. у. д. Бикші); завідувач пересилальної частини поруч. Петро Ів. Холін (Пошт. вул. д. Амчиславського).

Помічник начальника Полтавського губ. жандармського управління підполк. Антон Ів. Левицький (Єкатерин. у. д. Фішмана).

Жандармське поліцейське управління залізн. дор. (Полтавськ. у. д. Вязмітінова). Начальник керований. полк. Павло Петро. Сальницький; ад’ютант кер. поруч. Дмитро Владим. Мержанов (Набереж. провул. буд. Колачевського); начальн. відділ. ротм. Георгій Семен. Добрянський (Весела у. д. Фесенка).

Главный контроль Харьково-Николаевской жел. дор. (Екатеринин. у. д. Немеца). Главный контролер, ст. сов. Станислав Игнатьев. Жеромский (Кривогрязн. у. д. Выговского); помощн. его, стат. сов Константин Мойсеев. Шелуха (Петропавл. у. д. Рубинштейна). Старшие контролеры: ст. сов. Мих. Егор. Заблоцкий (Екатеринин. у. д. Шишмана) и надвор. сов. Троадий Троадиев. Карачаров (Бол. Мещ. ул. д. Цивинды); контролеры: кол. сов. Антон Францов Ляуданский (Петропавл. у. д. Слуцкого); тит. сов. Николай Григ. Станиславский (уг. Город. и Елинск. у. д. Каплана); кол. сек. Павел Карл. барон Засс (Набереж. ул. д. Краснокутского); кол. ас. Арсений Алексеев. Сахаров (Набережн. ул. д. Слобояниных); кол. асес. Александр Пав. Ставропольский (уг. Город. и Кривогрязн. у. д. Бера); над. сов. Ив. Ив. Фартушный (Екатер. у. д. Шинделя); тит. сов. Михаил Иларион. Покровский (Солдатск. у д. Бауца); кол. ас. Евгений Спиридон. Осмоловский (Набережн. у. д. Писиголовца); тит. сов. Михаил Алексеев. Самойленко (Павловск. у. д. Белявского); кол. сек. Константин Иеронимов. Чехович (Весел. у. д. Скородинского); н. ч. Степан Ив. Барановский (Кагамлицкая у. д. Нестреляева).

Правление ссудо-сберегательной кассы служащих в контроле. Председатель кол. ас. Платон Плат. Наставин (Набережн. у. д. Файдыша); кандидат к нему н. ч. Александр Никол. Мекельбург (Екатер. у. д. Шинделя); казначей н. ч. Иосиф Исидор. Паврис (Александр. у. д. Покровской церкви); кандидат к нему н. ч. Мих. Ив. Яшнов (на каменьях, близ город. сада д. Якуба); бухгалтер кол. регистр. Адольф Людвиг. Круковский (Безымен. у. д. Комаровой). Члены наблюдат. комитета: кол. ас. Вас. Ив. Михайлов (уг. Херсон. и Большой Мещ. у. д. Блоха); кол. рег. Петр Петр. Стригунов (Больш. Мещанск. у. д. Петрова).

Управление Кременчугского уездного воинского начальника (Мало-Мещ. у. д. Амчиславского). Воинский начальник полк. Александр Иванович Ходоровский (Мало-Мещ. у. город. д.); делопроизводит. надв. сов. Харлампий Александр. Зерницкий (Елинск. у. д. Быкши); заведующий пересыльной частью поруч. Петр Ив. Холин (Почтов. ул. д. Амчиславского).

Помощник начальника Полтавского губ. жандармского управления подполк. Антон Ив. Левицкий (Екатерин. у. д. Фишмана).

Жандармское полицейское управление железн. дор. (Полтавск. у. д. Вязмитинова). Начальник управлен. полк. Павел Петр. Сальницкий; адъютант управл. поруч. Дмитрий Владим. Мержанов (Набереж. переул. д. Колачевского); начальн. отдел. ротм. Георгий Семен. Добрянский (Веселая у. д. Фесенка).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)