Громадські, благодійні та приватні установи 1913 рік

Товариство допомоги потребуючим учням Кременчуцького Олександрівського реального училища. (Училищна вул., Будинок Реального училища). Голова правління – директор реального училища. Скарбник — реальний інспектор. училища Данило Наумов. Савченко (зд. навч.), діловод – Алекс. Миколаїв. Горонівський (Училищна вул., д. Доманської). Члени правління: лікар Ромуальд Петров. Тичинський (Ново-Олександрівська вул., д. Пд. ж. д.), Абрам Ісаков. Німець (Веселя вул., соб. буд.) і священ. Олександр Ерастович Гречановський (д. Соборної церкви).

Опікуна рада Кременчуцької жіночої гімназії. Голова ради – кільк. сов. Оксентій Троф. Богаєвський (будівля Богоуг. завід.), Члени: граф В. І. Капніст, директор реального училища, начальниця жіночої гімназії, міський голова, тит. сов. Мих. Вітав. Пітленка, поч. граж. Мих. Олександрів. Шапошникова (Катерининська вул., С. д.), Сергій Тимоф. Роговській, Ів. Павлов. Герасимов Микола Василь. Кармазін, Петро Макс. Пеліпенко, Вас. Вас. Устимович, Олександра Вас. Ревуцька та Пав. Євдок. Голембіівський.

Товариство допомоги потребуючим ученицям Кременчуцької жіночої гімназії. Голова правління директор реального училища, члени правління: Олександра Вас. Ревуцька, міський голова, Єлизав. Григ. Вікторова, свящ. Нік. Роменський.

Товариство допомоги учням та ученицям народних училищ м. Кременчука та сел. Крюкова. Голова С. Т. Роговської (Пушкінськ. вул., С. д.), скарбник Григор. Петров. Камінський (здан. 4-х кл. училища), секретар Ів. Вас. Митрофанів.

Кременчуцьке Відділення товариства повсюдної допомоги і постраждалого, що перебуває під ВИСОЧИМ заступництвом. на війні солдатам та їхнім сім’ям. Голова – вакансія, його товариш відст. ген.-лейт. Фролов, секретар надвір. сов. Макар Акімов. Жданів.

Опікунний комітет загальн. допомоги бідним. Голова Марія Петро. Казина (Київська вул., д. Товариства), скарбник свящ. Ісмаїл Федоров. Мішта, секретар Лідія Яковлєв. Чеботарьова, членів комітету 20 осіб, при цьому Суспільстві знаходиться притулок для літніх та калік бідних, скарбник Юлія Лаврентьєв. Лас.

Комітет товариства допомоги бідним німцям (Кременчук, пасторат, Веселя вулиця, № 13). Голова – Амалія Карлівна Татер (Маріїнська вул., С. д.). Скарбник та секер – інжен. Антон Оскаров. Лепінг (Веселя, 23).

Товариство допомоги бідним євреям м. Кременчука. Голова. правління Нохім Ісааков. Рабінович (Міщанська, с. д.), товариш його – Герман Марков. Гессен (Українська, д. Розенталя), скарбник – Абрам Ісаак. Німець (Міщанська, соб. буд.), секретар – Шмарія Йосип. Добкін (Міська, будинок Бородакіна) та завідувач. Мордочка Лейбов. Альпін (Міщанська, д. Ульмішика).

Єврейське благодійне товариство “Гмулус-Хесед” (Докторська вул., д. Вороновського). Голова Самсон Давидов. Володарський, товариш. Еман. Цасів. Снапіра, секретар – Пейс Шлемов. Вігсін.

Управління міського електричного трамвая та електричного освітлення (біля міського саду, с. д., тел. № 78). Керуючий – інжен. електротехн. Ахеліс Франциск. Тибілеті (здан. кер. трамвая), поміч. його – інжн.-електро-технол. Еріх Стукс, касир – Степ. Єфімов. Кравцов (Максимов, пров., д. Кеденко).

Громадські збори (Катерина. вулиця, будинок Володарського, телеф. № 9). Старшина розпорядник кільк. сов. Іван Андрій. Рева (Єлизаветенськ. пров., с. буд.).

Комерційні збори (Катерина. вул., д. Файдиша). Старшини розпорядники: міщ. Л. Є. Нейман (Херсонськ., соб. будинок), Ст У. Краснокутський (Училищна, д. Даманської), І. М. Баєр (Пушкінськ. вулиця, будинок Фішмана), Н. А. Пафнутиєв (Катерина., с. д.), Ст А. Каплан (Пушкінська, соб. будинок), С. І. Епштейн (Миколаївська, д. Басевича), С. І. Шиферсон (Миколаївська, с. д.), Ф. І. Каганський (Петровськ., соб. буд.), С. Д. Володарський (Петровськ., соб. буд.), М. Я. Сандомирський (Катеринин. с. буд.).

Дитячий притулок товариства допомоги бідним (Київська, с. буд.). Голова. – Мар. Петро. Казина, помічн. голова. пастор – Євген. Карл. Фон-Фінднер, завідуючи. притулком – Мар. Влад. Вєткова, її помічн. – Феодор. Вільгельмів. Лангенбах, секретар – Лідія Нікол. Чеботарьова, скарбник – Юлія Лаврент. Лас.

Притулок для бідних імені Чуркіна (сел. Крюків, Херсон. вул.). Заведів. притулком – лич. поч. гражд. Ів. Павлов. Герасимів.

Притулок імені Чуркіна для сиріт (м. Кременч., Катеринин., прив. будинок).

Кременчуцька опікунська громада про будинок працьовитості імені Мих. Альберт. Соловейчик.

Каса взаємної допомоги у разі смерті. Голова. І. А. Диковський, касир Морозов, члени правління: В. Лірінг, Л. Колода та П. Мороков.

Кременчуцьке лікарняне. братство при Богоугодному закладі. Голова. – Старший лікар закладу А. Т. Богаєвський.

Похоронне братство. Голова. – І. Н. Дудаков (Харчева вулиця, соб. будинок).

Кременчуцьке добровільне пожежне товариство. Голова. – Кільк. сов. Ант. Йосип. д’Айстеттен, члени правління: М. Бромберг, З. Венгеров та Л. Куперман. Начальник команди Олександр Алексєєв. Ковалів.

Просвітня будівля імені А. С. Пушкіна (вуг. Пушкінської та Гоголівської вул.). Розпорядча комісія: голова – Роговська, секретар – Ліф.

Катерининський театр (Катерининська вул., д. Німця).

Біоскоп “Зірка” (вул. Херсонської та Біржової вул.), власник Шапіро.

Біоскоп “Феномен” (Преображенська вул., д. Беренштейна), власник – Дроздов.

Театр “Мініатюр” (Біржев. вул., д. Ямпільського).

Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Кременчугского Александровского реального училища. (Училищная ул., здание Реального училища). Председатель правления — директор реального училища. Казначей — инспектор реальн. училища Даниил Наумов. Савченко (зд. уч.), делопроизводитель — Алекс. Николаев. Гороновский (Училищная ул., д. Доманской). Члены правления: врач Ромуальд Петров. Тычинский (Ново-Александровская ул., д. Юж. ж. д.), Абрам Исаков. Немец (Веселя ул., соб. д.) и священ. Александр Эрастович Гречановский (д. Соборной церкви).

Попечительный совет Кременчугской женской гимназии. Председатель совета — кол. сов. Авксентий Троф. Богаевский (здание Богоуг. завед.), члены: граф В. И. Капнист, директор реального училища, начальница женской гимназии, городской голова, тит. сов. Мих. Витал. Питленко, поч. граж. Мих. Александров. Шапошникова (Екатерининская ул., с. д.), Сергей Тимоф. Роговской, Ив. Павлов. Герасимов, Николай Васил. Кармазин, Петр Макс. Пелипенко, Вас. Вас. Устимович, Александра Вас. Ревуцкая и Пав. Евдок. Голембиовский.

Общество вспомоществования нуждающимся ученицам Кременчугской женской гимназии. Председатель правления директор реального училища, члены правления: Александра Вас. Ревуцкая, городской голова, Елизав. Григ. Викторова, свящ. Ник. Роменский.

Общество вспомоществования ученикам и ученицам народных училищ г. Кременчуга и пос. Крюкова. Председатель С. Т. Роговской (Пушкинск. ул., с. д.), казначей Григор. Петров. Каминский (здан. 4-х кл. училища), секретарь Ив. Вас. Митрофанов.

Кременчугское Отделение состоящего под ВЫСОЧАЙШИМ покровительством общества повсеместной помощи и пострадавш. на войне солдатам и их семьям. Председатель — вакансия, его товарищ отст. ген.-лейт. Фролов, секретарь надворн. сов. Макар Акимов. Жданов.

Попечительный комитет общест. вспомоществования бедным. Председательница Мария Петр. Казина (Киевская ул., д. Общества), казначей свящ. Исмаил Федоров. Мишта, секретарь Лидия Яковлев. Чеботарева, членов комитета 20 человек, при этом Обществе находится приют для престарелых и увечных бедных, казначей Юлия Лаврентьев. Ласс.

Комитет общества вспомоществования бедным немцам (Кременчуг, пасторат, Веселя улица, № 13). Председательница — Амалия Карловна Татер (Мариинская ул., с. д.). Казначей и секрерь — инжен. Антон Оскаров. Лепинг (Веселя, 23).

Общество пособия бедным евреям г. Кременчуга. Председат. правления Нохим Исааков. Рабинович (Мещанская, с. д.), товарищ его — Герман Марков. Гессен (Украинская, д. Розенталя), казначей — Абрам Исаак. Немец (Мещанская, соб. д.), секретарь — Шмария Иосиф. Добкин (Городовая, дом Бородакина) и заведывающ. Мордка Лейбов. Альпин (Мещанская, д. Ульмишика).

Еврейское благотворительное общество “Гмулус-Хесед” (Докторская ул., д. Вороновского). Председатель Самсон Давидов. Володарский, товарищ. Эман. Цасев. Снапира, секретарь — Пейсах Шлемов. Вигсин.

Управление городского электрического трамвая и электрического освещения (Возле городского сада, с. д., тел. № 78). Управляющий — инжен. электро-техн. Ахелис Франциск. Тибиллети (здан. управл. трамвая), помощ. его — инжн.-электро-технол. Эрих Стукс, кассир — Степ. Ефимов. Кравцов (Максимов, пер., д. Кеденко).

Общественное собрание (Екатерин. улица, дом Володарского, телеф. № 9). Старшина распорядитель кол. сов. Иван Андр. Рева (Елизаветенск. пер., с. д.).

Коммерческое собрание (Екатерин. ул., д. Файдыша). Старшины распорядители: мещ. Л. Е. Нейман (Херсонск., соб. дом), В. У. Краснокутский (Училищная, д. Даманской), И. М. Баер (Пушкинск. улица, дом Фишмана), Н. А. Пафнутьев (Екатерин., с. д.), В. А. Каплан (Пушкинская, соб. дом), С. И. Эпштейн (Николаевская, д. Басевича), С. И. Шиферсон (Николаевская, с. д.), Ф. И. Каганский (Петровск., соб. д.), С. Д. Володарский (Петровск., соб. д.), М. Я. Сандомирский (Екатеринин. с. д.).

Детский приют общества вспомоществования бедным (Киевская, с. д.). Председ. — Мар. Петр. Казина, помощн. председ. пастор — Евген. Карл. Фон-Финднер, заведыв. приютом — Мар. Влад. Веткова, ее помощн. — Феодор. Вильгельмов. Лангенбах, секретарь — Лидия Никол. Чеботарева, казначей — Юлия Лаврент. Ласс.

Приют для бедных имени Чуркина (пос. Крюков, Херсонск. ул.). Заведыв. приютом — лич. поч. гражд. Ив. Павлов. Герасимов.

Приют имени Чуркина для сирот (г. Кременч., Екатеринин., собств. дом).

Кременчугское попечительное общество о дом трудолюбия имени Мих. Альбертов. Соловейчик.

Касса взаимного вспоможения на случай смерти. Председат. И. А. Диковский, кассир Морозов, члены правления: В. Лиринг, Л. Колода и П. Мороков.

Кременчугское больничн. братство при Богоугодном заведений. Председ. — старший врач заведения А. Т. Богаевский.

Погребальное братство. Председат. — И. Н. Дудаков (Харчевая улица, соб. дом).

Кременчугское добровольное пожарное общество. Председ. — кол. сов. Ант. Иосиф. д’Айстеттен, члены правления: М. Бромберг, З. Венгеров и Л. Куперман. Начальник команды Александр Алексеев. Кузнецов.

Просветительное здание имени А. С. Пушкина (уг. Пушкинской и Гоголевской ул.). Распорядительная комиссия: председатель — Роговской, секретарь — Лиф.

Екатерининский театр (Екатерининская ул., д. Немца).

Биоскоп “Звезда” (уг. Херсонской и Биржевой ул.), содержатель Шапиро.

Биоскоп “Феномен” (Преображенская ул., д. Беренштейна), содержатель — Дроздов.

Театр “Миниатюр” (Биржев. ул., д. Ямпольского).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)