СПИСОК ЛІКАРІВ проживали в м.Кременчуці на 1894 рік

Блох Абрам Ісаєвич, міський лікар, Бірж. вул., д. Ворожейкіна.

Супруненко Мих Осипов., повітовий лікар, вул. прив. будинок.

Богаєвський Авксент. Троф., у будівлі Богоугодн. завід.

Васенко Нікол. Григор., у будівлі Богоугодн. завід.

Зубенко Омелян Данил., у будівлі Богоугодн. завід.

Дерожинський Франц Йосип., Петро-Павлов у. соб. буд.

Лур’є Євсей Нікол., Тупо-Бірюківська вул. д. Левіна.

Розен Соломон Ісаакович, вул. Тупо-Піщана, д. Унгерн-Штернберга.

Балабан Герш Ісаєв., Павловськ. у. д. Богуславського.

Нелюбович Владислав Адамович, вул. д. Байдака.

Плям Мойсей Абрамов., Петро-Павло. у. д. Зака.

Врублевський Лука Осип., вул. д. Пруца.

Супінський Генріх Осипов., Тупа-Бірюк. у. соб. буд.

Зільберберг Ос. Мойс., Петро-Павло. у. д. Рубінштейна.

Бергер Альберт Карлович, вул. д. Файдиша.

Кудиш Генрієта Йосипівна, Бірж. у. д. Ворожейкіна.

Губергриц Ісаак Мордух., Тупо-Бірюк. вулиця Ставицького.

Губаревич Микола Францович, Катеринін. вулиця д. Пруца.

Гейнц Марія Генріхівна, Велика-міщ. д. Делявоз.

Соловейчик Фабіан Львович [Лейбович] (189 піхот. Переволоч. полку), Кагамлик. вул. д. Ямпільського.

Пономарьов Нікол. Гавр., Київ. вул. д. Левантіна. (молодший лікар того ж полку).

Глоголєв Мих. Ів., Київськ. у. д. Фідри (молодший лікар того ж полку).

Покровський Петро Васил. (35-го Брянськ. Полку), Набережн. пров. д. Андрієвської.

Говоров Павло Мих., Харчева вул. д. Поддерігіна (молодший лікар того ж полку).

Докучаєв Олександр Федір., Криво-Грязн. вулиця, д. Ярошевич (молодший лікар того ж полку).

Ярін Самуїл Пінхус., Тупо-Бірюковськ. вулиця д. Клейфа.

Соловейчик Борис Ізраїл., Павловськ. вул. д. Файнштейна.

Мейксон Веніамін Юльєв., Петро-Павловськ. вул. д. Лінника.

Левін Самуїл Саулович, вул. д. Фішмана.

Баф Ісидор Мойсейович, Херсонська у. д. Гершейна.

Синельников Олександр Дмитрієв., Олександр, вул. д. Покровської церкви.

Зубні лікарі.

Гуревич Єзекіїль Самойлов., Катерина. у. д. Клейф.

Віткін Мендель Абрамов., Катерина. у. д. Дольникова.

Рожавський Абрам Самойл., Катер. у. д. Чумаченко.

У сел. Крюкове: Ліхтенштейн Матус Мойс., Місто. у. д. Циперовича.

Гуленко Олександр Іванович, вул. д. Гончарова.

Рабінович Ісаак Гершов., Херсонськ. у. д. Кроля.

Гугель Самуїл Мовшович, Херсонськ. вул. д. Кроля.

Ліфшиць Абрам Менделєв. д. Сусорєва.

Фельдшера

Терентьєв Андрій Михайлович, Набереж. пров. д. Мальцева.

Крамаренко Іларіон Андрійович, Велика Міщанська, д. Липавського.

Чадаєв Ів. Євсійович, Ярмароч. пл. д. Гальченко.

Третьяков Олександр Яків., Набереж. пров. д. Іловайського.

АКУШЕРКИ

Бродська Фаня Борисівна. Міст. у. д. Циперовича.

Кантель Роза Марк., Херсонська вул. д. Лангенбаха.

Снапір Клара Сем., Петропавлов. у. соб. буд.

Буйницька Ганна Прок., Тупа-Бірюков. у. д. Карпова.

Бродська Хая Гершківна, Херсонськ. у. д. Полякова.

Даніель Ірина Міх., Ярмаркова площа, соб. будинок.

Гонес Ганна Євсіївна, Солдатськ. у. д. Козановського.

Єпіфанова Олександра Прокопівна, вул. д. Матвєєвої.

Смілянська-Галацька Фаня Йосипівна, Херсонська вул. д. Гуревича.

Тетіївська Хана Мойс., Городова у. д. Кулябки.

У сел. Крюкове: Безпалова Дар’я Іванов, Коваль. провулок. д. Саранчука.

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

СПИСОК ВРАЧЕЙ проживающих в г.Кременчуге на 1894 год

Блох Абрам Исаевич, городовой врач, Бирж. ул., д. Ворожейкина.

Супруненко Мих Осипов., уездный врач, Елинская ул. собств. дом.

Богаевский Авксент. Троф., в здании Богоугодн. завед.

Васенко Никол. Григор., в здании Богоугодн. завед.

Зубенко Емельян Данил., в здании Богоугодн. завед.

Дерожинский Франц Иосиф., Петро-Павлов у. соб. д.

Лурье Евсей Никол., Тупо-Бирюковская ул. д. Левина.

Розен Соломон Исаакович, Тупо-Песчаная улица, д. Унгерн-Штернберга.

Балабан Герш Исаев., Павловск. у. д. Богуславского.

Нелюбович Владислав Адамович, Киевская ул. д. Байдака.

Плям Мойсей Абрамов., Петро-Павл. у. д. Зака.

Врублевский Лука Осип., Кривогрязная ул. д. Пруца.

Супинский Генрих Осипов., Тупая-Бирюк. у. соб. д.

Зильберберг Ос. Мойс., Петро-Павл. у. д. Рубинштейна.

Бергер Альберт Карлович, Елинская ул. д. Файдыша.

Кудиш Генриэта Осиповна, Бирж. у. д. Ворожейкина.

Губергриц Исаак Мордух., Тупо-Бирюк. улица д. Ставицкого.

Губаревич Николай Францевич, Екатеринин. улица д. Пруца.

Гейнц Мария Генриховна, Большая-мещ. д. Делявоз.

Соловейчик Фабиан Львович [Лейбович] (189 пехот. Переволоч. полка), Кагамлик. ул. д. Ямпольского.

Пономарев Никол. Гавр., Киевск. ул. д. Левантина. (младший врач того же полка).

Глоголев Мих. Ив., Киевск. у. д. Фидры (младш. врач того же полка).

Покровский Петр Васил. (35-го Брянск. полка), Набережн. пер. д. Андриевской.

Говоров Павел Мих., Харчевая ул. д. Поддеригина (младш. врач того же полка).

Докучаев Александр Федор., Криво-Грязн. улица, д. Ярошевич (младш. врач того же полка).

Ярин Самуил Пинхус., Тупо-Бирюковск. улица д. Клейфа.

Соловейчик Борис Израил., Павловск. ул. д. Файнштейна.

Мейксон Вениамин Юльев., Петро-Павловск. ул. д. Линника.

Левин Самуил Саулович, Херсонская ул. д. Фишмана.

Баф Исидор Мойсеевич, Херсонская у. д. Гершейна.

Синельников Александр Дмитриев., Александр, ул. д. Покровской церкви.

Зубные врачи.

Гуревич Иезекииль Самойлов., Екатерин. у. д. Клейф.

Виткин Мендель Абрамов., Екатерин. у. д. Дольникова.

Рожавский Абрам Самойл., Екатер. у. д. Чумаченко.

В пос. Крюкове: Лихтенштейн Матус Мойс., Город. у. д. Циперовича.

Гуленко Александр Иванович, Херсонская ул. д. Гончарова.

Рабинович Исаак Гершов., Херсонск. у. д. Кроля.

Гугель Самуил Мовшович, Херсонск. ул. д. Кроля.

Лифшиц Абрам Менделев. д. Сусорева.

Фельдшера

Терентьев Андрей Михайлович, Набереж. пер. д. Мальцева.

Крамаренко Илларион Андреевич, Большая Мещанская, д. Липавского.

Чадаев Ив. Евсеевич, Ярмароч. пл. д. Гальченко.

Третьяков Александр Яков., Набереж. пер. д. Иловайского.

АКУШЕРКИ

Бродская Фаня Борисовна. Городов. у. д. Циперовича.

Кантель Роза Марк., Херсонская ул. д. Лангенбаха.

Снапир Клара Сем., Петропавлов. у. соб. д.

Буйницкая Анна Прок., Тупая-Бирюков. у. д. Карпова.

Бродская Хая Гершковна, Херсонск. у. д. Полякова.

Даниэль Ирина Мих., Ярмарочная площадь, соб. дом.

Гонес Анна Евсеевна, Солдатск. у. д. Козановского.

Епифанова Александра Прокофьевна, Мариинская ул. д. Матвеевой.

Смелянская-Галацкая Фаня Иосифовна, Херсонская ул. д. Гуревича.

Тетиевская Хана Мойс., Городовая у. д. Кулябки.

В пос. Крюкове: Безпалова Дарья Иванов , Кузнечн. проулок. д. Саранчука.