ДАНТИСТИ 1896 рік

У м. Кременчуці: Блох Абрам Ісаєвич, містовий лікар, Бірж. вул. д. Ворожейкіна.

Супруненко Мих. Осипов., повітовий лікар, Єлинська вул., прив., будинок.

Богаєвський Авксент. Троф., у будівлі Богоугодн. зав.

Васенко Микола Григ., у будівлі Богоугодн. завід.

Зубенко Омелян Данил., у будівлі Богоугодн. зав.

Рубцов Ів. Ів., у будівлі Богоугодн. завід.

Дерожинський Франц Йосип., Петро-Павло. у. соб. буд.

Лур’є Євсей Нікол., Тупо-Піщана у., д. Макшеєва.

Розен Соломон Ісаакович, Тупо-Піщана вул., Унгерн-Штернберга.

Плям Мойсей Абрамов., Петро-Павло. вул., д. Зака.

Врублевський Лука Осип., Більш. міщ. вул. д. Пруца.

Супінський Генріх Осипов., Тупо-Бірюк. вул. соб. буд.

Бергер Альберт Карлов., вул. д. Файдиша.

Кудиш Генрієта Осипов., Міст. вул. д. Зака.

Губергриц Ісаак Морд., Тупо-Бірюк. вул. д. Ставицького.

Губаревич Нікол. Франц., Катерина. вул. д. Пруца.

Гейнц Марія Генріх., Велика міщ. д. Делявоз.

Соловейчик Фабіан Львович, Кагамлик. вул. будинок Світличного.

Покровський Петро Васил. (35-го Брянськ. полку), Набережн. пров. д. Кампфа.

Говоров Павло Мих., Харчева вул. д. Поддерегіна, (молодший лікар того ж полку).

Докучаєва Олександр Федір. Набережн. вул. д. Башевського (молодший лікар того ж полку).

Губаревич Руфін Франц. (молодший лікар того ж полку) Катерина. вул. д. Пруца.

Ярін Самуїл Пінхус., Тупо-Бірюк. вул. д. Левіна.

Соловейчик Борис. Ізраїлів., Херсонськ. вул. будинок Юровського.

Мейксон Веніамін Юльєв., Петро-Павло. вул. д. Дорожинського.

Левін Самуїл Саулович, Херсонськ., вул. д. Фішмана.

Мейтлін Пав. Ів., Київськ. вул. соб. будинок.

Полетика Петро Дмитро., Тупо-Бірюк. вул. д. Кумме.

Ліхтенштейн М. М., Міст. вул. д. Угнеровича.

Баф Ісидор Мойсейович, Херсон. вул. д. Вернера.

Кудиш Акім Ісаак., Городова вул. д. Мордуховича.

Зубні лікарі: Гуревич Єзекіїль Самойлов., Катерина. вул. д Клейф.

Віткін Мендель Абрам., Біржів. вул. соб. будинок.

Рожавський Абрам Самойл., Катерина. у. д. Чумаченко.

Темкін Зіновій Іонов., Херсонськ. вул. д. Хмеліовського.

Тартаковський М. Д., Єкатерин. д. Дольникова.

Розенталь Катерина Соломон., Херсон. д. Гуревича.

У сел. Крюкове: Гугель Самуїл Мовшович, Херсонськ. вул. д. Кроля.

В г. Кременчуге: Блох Абрам Исаевич, городовой врач, Бирж. ул. д. Ворожейкина.

Супруненко Мих. Осипов., уездный врач, Елинская ул., собств, дом.

Богаевский Авксент. Троф., в здании Богоугодн. зав.

Васенко Николай Григ., в здании Богоугодн. завед.

Зубенко Емельян Данил., в здании Богоугодн. зав.

Рубцов Ив. Ив., в здании Богоугодн. завед.

Дерожинский Франц Иосиф., Петро-Павл. у. соб. д.

Лурье Евсей Никол., Тупо-Песчаная у., д. Макшеева.

Розен Соломон Исаакович, Тупо-Песчаная ул., д. Унгерн-Штернберга.

Плям Мойсей Абрамов., Петро-Павл. ул., д. Зака.

Врублевский Лука Осип., Больш. мещ. ул. д. Пруца.

Супинский Генрих Осипов., Тупо-Бирюк. ул. соб. д.

Бергер Альберт Карлов., Елинская ул. д. Файдыша.

Кудиш Генриета Осипов., Городов. ул. д. Зака.

Губергриц Исаак Морд., Тупо-Бирюк. ул. д. Ставицкого.

Губаревич Никол. Франц., Екатерин. ул. д. Пруца.

Гейнц Мария Генрих., Большая мещ. д. Делявоз.

Соловейчик Фабиан Львович, Кагамлик. ул. дом Светличного.

Покровский Петр Васил. (35-го Брянск. полка), Набережн. пер. д. Кампфа.

Говоров Павел Мих., Харчевая ул. д. Поддерегина, (младш. врач того же полка).

Докучаева Александр Федор. Набережн. ул. д. Башевского (младш. врач того же полка).

Губаревич Руфин Франц. (младш. врач того же полка) Екатерин. ул. д. Пруца.

Ярин Самуил Пинхус., Тупо-Бирюк. ул. д. Левина.

Соловейчик Борис. Израилев., Херсонск. ул. дом Юровского.

Мейксон Вениамин Юльев., Петро-Павл. ул. д. Дорожинского.

Левин Самуил Саулович, Херсонск., ул. д. Фишмана.

Мейтлин Пав. Ив., Киевск. ул. соб. дом.

Полетика Петр Дмитр., Тупо-Бирюк. ул. д. Кумме.

Лихтенштейн М. М., Городов. ул. д. Угнеровича.

Баф Исидор Мойсеевич, Херсон. ул. д. Вернера.

Кудиш Аким Исаак., Городовая ул. д. Мордуховича.

Зубные врачи: Гуревич Иезекииль Самойлов., Екатерин. ул. д Клейф.

Виткин Мендель Абрам., Биржев. ул. соб. дом.

Рожавский Абрам Самойл., Екатерин. у. д. Чумаченко.

Темкин Зиновий Ионов., Херсонск. ул. д. Хмелиовского.

Тартаковский М. Д., Екатерин. д. Дольникова.

Розенталь Екатерина Соломон., Херсонск. д. Гуревича.

В пос. Крюкове: Гугель Самуил Мовшович, Херсонск. ул. д. Кроля.Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)