Аптекарські магазини та Аптеки 1913 рік

Аптекарські магазини. Провізора Соломона Грігор. Левіна (Катерининська вул., д. Лінника), провізора Макс. Давидів. Зака (Катерининська вул., д. Файдиша), купця Менделя Айзік. Захарова (Катерининська вул., Балано), провізора Лейби Берков. Гохбера (у лавці Р.-Богородичної церкви), Давида Яковича Вайнштейна (Катерина, д. Масленікова), Давида Берков. Лапша (Катерина, д. Лінника), фельдшера Нохіма Гершков. Кірнеса (Солдатська, с. д.), Лева Гдалева Авіром (Столипін, вул., д. Левіна), Купицької (Олександр., д. Піддерегіна), Каганова (Олександр, вул., д. Смілянова), Зільберника (Херсонська вул. ., д. Фліта), Ісаака Юдк. Беренштейна (Єкатерин., с. д.), О. І. Жиліцької (Херсонська вул., с. д.), Купермана (Столипін. вул., будинок Дядюка), Пугача (Херсонська вул., будинок Кудиша), Айзенберга ( Крюків, Херсонська вул., будинок Сироти), І. Я. Шварцмана (сел. Крюков, Херсонська вул., будинок Гусєвої), Б. У. Годкевича та С. Л. Турецького (сел. Крюків, Херсонська вул., д. Таланкера).

Аптека. У м. Кременчуці: провізора Абеля Давидовича Зака (вул. Катерининської та Пушкінської вул., д. Штейнберга), завід. влад., провізора Веніаміна Греліхеса (вуг. Єкатерин. та Київськ., д. Володарський), Зільберник (Олександровськ. вул., будинок Фліта), провізора Ісідора Володимиров. Герліса (Херсонська вул., будинок Юровського), завід. влад., провізора Соломона Григор. Левіна (Катерина вул., будинок Лінника), завід. влад., провізора Владим. Едуард. Радвальського (Катерина. вул., д. Німеця). У сел. Крюков: провізора Бор. Йосел. Годкевича та поміч. провізора С. Л. Турецького (Херсонська вул., д. Фірсова), провізора Мордуха Гіршова. Скудіна (Київська вул., будинок Кудиша), Зака (Херсонська вул., д. Юровського), Беренштейна (вул. Олександр. та Харчової, д. Бережинської), міська (по Єкатерин. вул., місто. д.).

Аптекарские магазины. Провизора Соломона Григор. Левина (Екатерининская ул., д. Линника), провизора Макс. Давидов. Зака (Екатерининская ул., д. Файдыша), купца Менделя Айзик. Захарова (Екатерининская ул., д. Балано), провизора Лейбы Берков. Гохбера (в лавке Р.-Богородичной церкви), Давида Яковлевича Вайнштейна (Екатерин., д. Масленикова), Давида Берков. Локшина (Екатерин., д. Линника), фельдшера Нохима Гершков. Кирнеса (Солдатская, с. д.), Льва Гдалева Авиром (Столыпин, ул., д. Левина), Купицкой (Александр., д. Поддерегина), Каганова (Александр, ул., д. Смелянова), Зильберника (Херсонская ул., д. Флита), Исаака Юдк. Беренштейна (Екатерин., с. д.), А. И. Жилицкой (Херсонская ул., с. д.), Купермана (Столыпин. ул., дом Дядюка), Пугача (Херсонская ул., дом Кудиша), Айзенберга (пос. Крюков, Херсонская ул., дом Сироты), И. Я. Шварцмана (пос. Крюков, Херсонская ул., дом Гусевой), Б. У. Годкевича и С. Л. Турецкого (пос. Крюков, Херсонская ул., д. Таланкера).

Аптеки. В г. Кременчуге: провизора Абеля Давидовича Зака (уг. Екатерининской и Пушкинской ул., д. Штейнберга), завед. влад., провизора Вениамина Грелихеса (уг. Екатерин. и Киевск., д. Володарской), Зильберник (Александровск. ул., дом Флита), провизора Исидора Владимиров. Герлиса (Херсонская ул., дом Юровского), завед. влад., провизора Соломона Григор. Левина (Екатерин. ул., дом Линника), завед. влад., провизора Владим. Эдуард. Радвальского (Екатерин. ул., д. Немеца). В пос. Крюков: провизора Бор. Иосел. Годкевича и помощ. провизора С. Л. Турецкого (Херсонская ул., д. Фирсова), провизора Мордуха Гиршов. Скудина (Киевская ул., дом Кудиша), Зака (Херсонская ул., д. Юровского), Беренштейна (уг. Александр. и Харчевой, д. Бережинской), городская (по Екатерин. ул., город. д.).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)