Повітове казначейство на 1894 рік

Повітове казначейство (на Соборній пл. у казенній будівлі). Скарбник надв. сов. Вас. Данило. Юзефович (у будівлі казначейства); помічники його: надв. сов. Платон Андрійович Рева (Херсонськ. у. соб. буд.); над. сов. Федір Деонісійович Тирутін (на березі Дніпра д. Кічигіної); бухгалтер надв. сов. Іван Гавр. Кошовий (Єленська у. д. Файдиша); помічники його: кільк. секр. Григорій Ів. Пархоменко (Набережна у. д. Писиголовця); кільк. реєстр. Григорій Алексєєв Гончаров (Весела у. д. Чукмасова); губ. секр. Василь Григор’єв. Мартиненко (Олександр. у. д. Козловського).

Податний інспектор Олександр Вас. Пигулівський (кут Єлинськ. у. соб. буд.).

Управління II округу Полтавського акцизного управління (Набережною у. д. Стельмаховича). Наглядач кільк. сов. Олександр Михайлов. Столиця (там-таки); помічн. його надв. сов. Август Августович фон-Фіркс (Кагамлицьк. у. соб. буд.); надв. сов. Олександр Петров. Волгін (Успенськ. у. д. Воронцова); н. ч. Тимофій Костянтинов. Барабаш (м. Ірклеєво, Золотон. у.); кільк. ас. Олексій Троф. Грабіна (у м. Градизьку); діловир. кільк. реєстр. Микола Хрісанфович Сапожніков (Херсонськ. у. д. Клевезаля); контролери: кільк. секр. Мих. Вас. Котляревський (у м. Жовніне, Золот. у.); кільк. реєстр. Олександр Федір. Сукачов (м. Градизьку); міщ. Григорій Омелян. Балута (Більш. Міщ. у. д. Білоусова); міщ. Петро Андрєєв. Добринський (Кривогрязн. у. д. Єрьоменко); двір. Федір Нікол. Боголюбов (Єкатерин. у. д. Кокіна); двір. Нікол. Яківл. Пестриков (Весела у. соб. буд.); двір. Броніслав Ігнатьєв. Суходільський (Солдатськ. у. д. Міщенко); кр. Самуїл Ів. Музиченко (Садов. провул. д. Столбіна); двір. Ф. М. Конокотін (Констант. Зелен. у. д. Бурщ); Микола Нікол. Карпов (Кривогрязн. у. д. Міхновський).

Міський сирітський суд. Голова. міський голова. Члени: куп. Семен Матвєєв. Михайлов (Харчева у. соб. буд.); куп. Михайло Максим. Кокін (Катеринин. у. соб. буд.); міщ. Дмитро Міх. Верховський (Набережн. д. Писиголовця); листовод Дмитро Констант. Федосєєв (Піщана гора, будинок Іванова).

Кременчуцьке відділення державного банку з 1883 року (за Катерининою. вул. д. Макшеєва-Мошанова). Керівний тит. сов. Дмитро Тимофій. Нікітін. Контролер, кільк. секр. Петро Ів. Лисовецький. Бухгалтер кільк. сов. Нікон Фед. Гальцин. Касир, надв. сов. Помпей Влад. Андрєєв; старший помічн. контр. Арсен Яковл. Слюсаревський (все у будівлі отд. государ. банку). Старший помічн. касира зв. ч. Володимир Нік. Кам’янський (Петропавл. у. буд. Коробова). Молодший помічн. касира зв. ч. Мих. Яківл. Білоуско (Катеринин. у. д. Бородкова).

Кременчуцький комерційний банк з 1872 року (за Катерининим у. д. Ставицького). Директор, Камміл Фердінандов. фон-Грумбков (по Тупо-Міщан. у. д. Кумме). Член Сергій Мойсєєв. Розенталь (по Херсон. у. соб. буд.); бухгалтер Євген Павл. Мальшинський (Катеринин. у. д. Ставицького). Касир Петро Міх. Верховський (по Набережній соб. буд.).

Кременчуцький міський громадський банк з 1865 року (за Катерининим. у., у будівлі місто. упр.). Директор, куп. Петро Мих. Мойсєєв (Херсон. вул. соб. буд.). Товариші директора: завідувач. касою куп. Ігнатій Захар’єв. Міщенко (Міськ. у. соб. буд.); куп. Маркус Леонтьєв. Розенталь (по Костянтин.-Зелен. у. соб. буд.). І. д. бухгалтера кільк. реєстр. Дмитро Нікол. Заньковський (Херсон. у. д. Заславського). При міському суспільств. банку є каса, що видає позички під заставу речей. Заведів. хрест. Кирило Аврам. Гальченко (на Сінний пл. соб. будинок). Помічн. бухгалтера куп. син Сергій Тимофій. Роговський [Роговський] (Місто. у. соб. буд.). Конторщик двір. Дмитро Алекс. Єршов (за Єкатерин. у. д. Бородкова).

Міське взаємне страхування від вогню. Члени: кап. 1-го рангу Олександр Сергійович Мусін-Пушкін (Костянтин.-Зелен. у. соб. буд.); полковн. Митрофан Кирило. Скородинський (Весел. у. соб. будинок); що складається при загальн. інженер Леон Зінов. Куперман (Мар’їн. у. д. Липавського).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

Уездное казначейство на 1894 год

Уездное казначейство (на Соборной пл. в казен. здании). Казначей надв. сов. Вас. Данил. Юзефович (в здании казначейства); помощники его: надв. сов. Платон Андреевич Рева (Херсонск. у. соб. д.); над. сов. Федор Деонисьевич Тирютин (на берегу Днепра д. Кичигиной); бухгалтер надв. сов. Иван Гавр. Кошевой (Еленская у. д. Файдыша); помощники его: кол. секр. Григорий Ив. Пархоменко (Набережная у. д. Писиголовца); кол. рег. Григорий Алексеев Гончаров (Веселая у. д. Чукмасова); губ. секр. Василий Григорьев. Мартыненко (Александр. у. д. Козловского).

Податной инспектор Александр Вас. Пигулевский (угол Елинск. у. соб. д.).

Управление II округа Полтавского акцизного управления (по Набережной у. д. Стельмаховича). Надзиратель кол. сов. Александр Михайлов. Столица (там же); помощн. его надв. сов. Август Августович фон-Фиркс (Кагамлицк. у. соб. д.); надв. сов. Александр Петров. Волгин (Успенск. у. д. Воронцова); н. ч. Тимофей Константинов. Барабаш (м. Ирклеево, Золотон. у.); кол. ас. Алексей Троф. Грабина (в г. Градижске); делопроизв. кол. рег. Николай Хрисанфович Сапожников (Херсонск. у. д. Клевезаля); контролеры: кол. секр. Мих. Вас. Котляревский (в м. Жовнино, Золот. у.); кол. рег. Александр Федор. Сукачев (в г. Градижске); мещ. Григорий Емельян. Балута (Больш. Мещ. у. д. Белоусова); мещ. Петр Андреев. Добринский (Кривогрязн. у. д. Еременко); двор. Федор Никол. Боголюбов (Екатерин. у. д. Кокина); двор. Никол. Яковл. Пестриков (Веселая у. соб. д.); двор. Бронислав Игнатьев. Суходольский (Солдатск. у. д. Мищенко); кр. Самуил Ив. Музыченко (Садов. переул. д. Столбина); двор. Ф. М. Конокотин (Констант. Зелен. у. д. Бурщ); Николай Никол. Карпов (Кривогрязн. у. д. Михновской).

Городовой сиротский суд. Председ. городской голова. Члены: куп. Семен Матвеев. Михайлов (Харчевая у. соб. д.); куп. Михаил Максим. Кокин (Екатеринин. у. соб. д.); мещ. Дмитрий Мих. Верховский (Набережн. д. Писиголовца); письмоводитель Дмитрий Констант. Федосеев (Песчаная гора, дом Иванова).

Кременчугское отделение государственного банка с 1883 года (по Екатеринин. ул. д. Макшеева-Мошанова). Управляющий тит. сов. Дмитрий Тимоф. Никитин. Контролер, кол. секр. Петр Ив. Лисовецкий. Бухгалтер кол. сов. Никон Фед. Гальцин. Кассир, надв. сов. Помпей Влад. Андреев; старший помощн. контр. Арсений Яковл. Слюсаревский (все в здании отд. государ. банка). Старший помощн. кассира н. ч. Владимир Ник. Каменский (Петропавл. у. д. Коробова). Младший помощн. кассира н. ч. Мих. Яковл. Белоуско (Екатеринин. у. д. Бородкова).

Кременчугский коммерческий банк с 1872 года (по Екатеринин. у. д. Ставицкого). Директор, Каммил Фердинандов. фон-Грумбков (по Тупо-Мещан. у. д. Кумме). Член Сергей Мойсеев. Розенталь (по Херсон. у. соб. д.); бухгалтер Евгений Павл. Мальшинский (Екатеринин. у. д. Ставицкого). Кассир Петр Мих. Верховский (по Набережной соб. д.).

Кременчугский городской общественный банк с 1865 года (по Екатеринин. у., в здании город. упр.). Директор, куп. Петр Мих. Мойсеев (Херсон. ул. соб. д.). Товарищи директора: заведывающ. кассой куп. Игнатий Захарьев. Мищенко (Городск. у. соб. д.); куп. Маркус Леонтьев. Розенталь (по Константин.-Зелен. у. соб. д.). И. д. бухгалтера кол. рег. Дмитрий Никол. Заньковский (Херсон. у. д. Заславского). При городском обществен. банке имеется касса, выдающая ссуды под залог вещей. Заведыв. крест. Кирилл Аврам. Гальченко (на Сенной пл. соб. дом). Помощн. бухгалтера куп. сын Сергей Тимоф. Роговский [Роговской] (Городов. у. соб. д.). Конторщик двор. Дмитрий Алекс. Ершов (по Екатерин. у. д. Бородкова).

Городское взаимное страхование от огня общество. Члены: кап. 1-го ранга Александр Сергеевич Мусин-Пушкин (Константин.-Зелен. у. соб. д.); полковн. Митрофан Кирил. Скородинский (Весел. у. соб. дом); состоящий при общест. инженер Леон Зинов. Куперман (Марьин. у. д. Липавского).