Банки, кредитні товариства та міське страхове товариство 1913 рік

С.-Петербурзький міжнародний комерційний банк (кут Біржовий та Пушкінської вул., д. Венгерова). Директор Бруно Павлов. Штарке (Катерининська вул., д. Трефільєва), бухгалтер – Андрій Ів. Слуцький (вуг. Пушкінській та Міщанській, д. Леонова), касир – Нікол. Нікол. Колінів (будівля банку).

Кременчуцький міський громадський банк, з 1865 року (д. міської управи, вул. Катерининська, телеф. № 11). Директор – куп. Михайло Іванов. Ребенко (Херсонська, соб. будинок), товариші директора: особ. почес. громадян. Петро Михайлов. Верховський (Набережна, с. д.) та Феоктист Петров. Поддєрєгін (Катеринин. вулиця, соб. буд.), бухгалтер – стат. сов. Олександр Клавд. Насонов (Штабний пров., Б. Беренштейна).

Відділення Російського для зовнішньої торгівлі банку. (Катерина. вулиця, д. Ковальова, телеф. № 85). Управляючій – Маврик. Яковлєв. Шапіро (зд. Банку), довірений. – Лев Гріг. Білоцерківський (Петровськ. вулиця, д. Снапіро) та козак Іван Максимов. Гутник (Київська, будинок Берга).

Кременчуцьке відділення Сполученого Банку. (Катерининськ. вул., С. д., телеф. № 51). Управляючі – Ліпман Мойсеєв. Іоффе (здан. банку), товариш керуючого – Георг. Костянти. Каяндер (здан. банку), бухгалтер – Г. Г. Вербаловський (Петровська вул., будинок Бронова), касир – Антон Іванов. Овсієнка (Павловська, 28) та поміч. його – хрест. Володимир Іванов. Біляков (вуг. Докторській та Павлівській, д. Воронковського).

Перше Товариство взаємного кредиту (Катерининська вулиця, д. Ковальова). Голова правління – Зелік Зельманов. Угорців (Київська вулиця, с. д.).

Члени правління: Мойсей Акімов. Бромберг (Пушкінська, буд. Циперовича), Соломон Фаликов. Зільберберг (Єлинськ., Кравченко).

Касир – Іван Васил. Рожков (Столипінська вулиця, будинок Махонкін), бухгалтер – Лев Самойлов. Бєльський (Гоголівська, 13).

Кременчуцький біржовий комітет (Херсонська вулиця, будинок Липавського). Голова. – Григоре. Афанасії. Колесницький, тов. голова. – Моїс. Ісааків. Німець, маклера: Герм. Марків. Гессен та Абр. Аніпін.

Південна торгово-промислова біржова артіль (Херсонськ, вул., д. Липавського). Голова. правл. – Єлисей Вас. Астапчук, тов. його Дмитро. Ів. Бондаренко та Афан. Дмитро. Ворона.

Друге суспільство взаємного кредиту. Порада: Голова – Федір Семен. Хонох (Катерина. вул., д. Геріке). Члени: Нікол. Григор. Васенко, Нахман Іхєлєв Гуревич, Олександр Григор. Залкінд, Олександр Федос. Золотарьов, Емел. Данилів. Зубенко, Моїс. Яковлєв. Каганов та Самуїл Пінхусов. Ярін.

Правління: Голова – Ів. Кассіан. Реут (Київська вул., д. Маклакова), члени: Іона Марк. Компанеєць та Самуїл Меєрів. Ціон і бухгалтер – Гілел Мендел. Гіндін, касири: Сергій. Вас. Бобиків та Трифіл. Петров. Батків.

Кременчуцьке ощадно-позичкове товариство (Херсонськ. вул., Д. Драбкіна). Голова. поради – А. А. Фрейденберг, голова. правлений. – Н. І. Рабінович, товариші його: Г. М. Гіндін та М. Я. Ляховицький.

Міське взаємне страхування від вогню Суспільство. Члени правління: Павло Семен. Матвєєв (Весела вул., С. д.), Герм. Бернард. Оренштейн (Сінна пл., прив. будинок). Інженер – Леон Зінов. Куперман (Херсонська, д. Бернер). Бухгалтер – Владим. Константи. Лірін (Київська, д. Щелкунова).

Кременчуцьке кредитне товариство. Голова. правління Дмитро. Андр. Лопаткін, голова ради Лев Вас. Агурців, касир Вас. Яків. Соловйов, рахівник Ів. Дмитро. Лопаткін.

С.-Петербургский международный коммерчески банк (угол Биржевой и Пушкинской ул., д. Венгерова). Директор Бруно Павлов. Штарке (Екатерининская ул., д. Трефильевой), бухгалтер — Андрей Ив. Слуцкий (уг. Пушкинской и Мещанской, д. Леонова), кассир — Никол. Никол. Коленов (здание банка).

Кременчугский городской общественный банк, с 1865 года (д. городской управы, Екатерининская ул., телеф. № 11). Директор — куп. Михаил Иванов. Ребенко (Херсонская, соб. дом), товарищи директора: личн. почетн. граждан. Петр Михайлов. Верховский (Набережная, с. д.) и Феоктист Петров. Поддерегин (Екатеринин. улица, соб. д.), бухгалтер — стат. сов. Александр Клавд. Насонов (Штабной пер., д. Беренштейна).

Отделение Русского для внешней торговли банка. (Екатерин. улица, д. Ковалева, телеф. № 85). Управляющей — Маврик. Яковлев. Шапиро (зд. банка), доверен. — Лев Григ. Белоцерковский (Петровск. улица, д. Снапиро) и казак Иван Максимов. Гутник (Киевская, дом Берга).

Кременчугское Отделение Соединенного Банка. (Екатерининск. ул., с. д., телеф. № 51). Управляющие — Липман Моисеев. Иоффе (здан. банка), товарищ управляющего — Георг. Констант. Каяндер (здан. банка), бухгалтер — Г. Г. Вербаловский (Петровская ул., дом Бронова), кассир — Антон Иванов. Овсеенко (Павловская, 28) и помощ. его — крест. Владимир Иванов. Беляков (уг. Докторской и Павловской, д. Воронковского).

Первое Общество взаимного кредита (Екатерининская улица, д. Ковалева). Председатель правления — Зелик Зельманов. Венгеров (Киевская улица, с. д.).

Члены правления: Моисей Акимов. Бромберг (Пушкинская, д. Циперовича), Соломон Фаликов. Зильберберг (Елинск., д. Кравченко).

Кассир — Иван Васил. Рожков (Столыпинская улица, дом Махонкина), бухгалтер — Лев Самойлов. Бельский (Гоголевская, 13).

Кременчугский биржевой комитет (Херсонская улица, дом Липавского). Председ. — Григор. Афанас. Колесницкий, тов. председ. — Моис. Исааков. Немец, маклера: Герм. Марков. Гессен и Абр. Анипин.

Южная торгово-промышленная биржевая артель (Херсонск, ул., д. Липавского). Председат. правл. — Елисей Вас. Астапчук, тов. его Дмитр. Ив. Бондаренко и Афан. Дмитр. Ворона.

Второе общество взаимного кредита. Совет: Председатель — Федор Семен. Хонох (Екатерин. ул., д. Герике). Члены: Никол. Григор. Васенко, Нахман Ихелев Гуревич, Александр Григор. Залкинд, Александр Федос. Золотарев, Емел. Данилов. Зубенко, Моис. Яковлев. Каганов и Самуил Пинхусов. Ярин.

Правление: Председатель — Ив. Кассиан. Реут (Киевская улпца, д. Маклакова), члены: Иона Марк. Компанеец и Самуил Мееров. Цион и бухгалтер — Гилел Мендел. Гиндин, кассиры: Серг. Вас. Бобиков и Трифил. Петров. Батков.

Кременчугское ссудо-сберегательное товарищество (Херсонск. ул., д. Драбкина). Председ. совета — А. А. Фрейденберг, председат. правлен. — Н. И. Рабинович, товарищи его: Г. М. Гиндин и М. Я. Ляховицкий.

Городское взаимное страхование от огня Общество. Члены правления: Павел Семен. Матвеев (Веселая ул., с. д.), Герм. Бернард. Оренштейн (Сенная пл., собств. дом). Инженер — Леон Зинов. Куперман (Херсонская, д. Бернера). Бухгалтер — Владим. Констан. Лирин (Киевская, д. Щелкунова).

Кременчугское кредитное товарищество. Председат. правления Дмитр. Андр. Лопаткин, председатель совета Лев Вас. Агурцов, кассир Вас. Яков. Соловьев, счетовод Ив. Дмитр. Лопаткин.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)