Лікарні 1913 рік

Лікарня губернського земства (Бульварна вул., Телеф. № 46). Старший лікар — кільк. сов. Оксентій Трохим. Богаєвський (зд. хвор.). Ординатори: — Надв. сов. Нікол. Євсєєв. Анкудінов (Київська вул., д. Маклакова) та тит. сов. Олександр Ів. Дегтярів (Дніровський пров., д. Шуйського), молодші лікарі — н. ч. Мих. Вас. Дімара (Столипінська вул., д. Концевича), н. ч. Віктор Ілліч Лізогуб (Єлизаветін. пров., д. Островського) та н. ч. Лев Борис. Оречкін (Херсонська, будинок Капустіна). Керуючий аптекою — провізор, кільк. ас. Пет. Антон. Введенський (квар. у будівлі лікарні). Фельдшера: кільк. реєстр. Андрій Онуф. Іванченко (будівля лікарні) та кільк. реєстр. Сім. Влад. Єрьоменко (зд. лікарні), фельдшерки: Анна Степ. Гординська (зд. лікарні), та в. д. фельдшерки — повив. бабка Надія Григор. Кошиць (здан. лікарні), Єфросинія Матвіївна Прокопович, Антон. Афанасії. Любінецька, Любов Олександр. Степанова та Олен. Тимофій. Ляпунова.

Доглядач лікарні — особ. поч. граж. Федір Григор. Кравченка (зд. лікарні), листівник. — Степ. Гераса. Омельченка (зд. лікарні).

Лікарня Товариства Кременчуцьких лікарів (Докторська вул.). Лікар голова — Мих. Іван. Глаголєв, завід. — Лікар Самуїл Пінхусов. Ярін (Біржова вул., с. д.), женщ.-лікар Надія Семен. Гуревич (Київська, д. Василевського), фельдшерка Лея Пінхусов. Островська (будівля лікарні товариства лікарів).

Приватна жіноча лікарня (Успенський пров., д. Гречановського). Завідувач. — лікар Віктор Ілліч Лізогуб, лікар Володимир Ігнатович Некрашевич-Поклад, фельдшерка Зінаїда Петрівна Вікентьєва, акушерка Євгенія Ільїн. Скальська та Ганна Андр. Стежко.

Єврейська лікарня надає безкоштовну допомогу бідним (Павловська вул.), голова. поради лікарні — Захарій Мойсеєв. Родкін, члени ради лікарні: Нохім Гуревич (Херсонська, с. д.), Ізраїль Фроймович Сандомирський, Мойсей Ісаакович Німець (Весела вул., с. д.), завідувач лікарні — лікар Акім Ісаак. Кудиш (Павлов. вул., зд. єврейської лікарні). Ординатор — лікар Борис Йосип. Моргуліс (Київська вул., д. Маклакова), Консультант лікарні – містовий лікар Абрам Ісаєв. Блох (Херсонськ. вул., с. д.), провізор аптеки — Носан Мовшев Абугов, фельдшер лікарні — Нісон Міхєлєв Нісневич (Поштова вул., д. Хейфіца), доглядач — провізор Олександр Ісааков. Сагал (зд. єврейської лікарні).

Лікарня при громаді Сестер милосердя Червоного Хреста (вул. Херсонської та Троїцької вул.). Голова — О. П. Пітленко (Петровська вул., будинок Бородкова).

Приймальні покої при ст. Кременчук та Крюків Пд. жел. дор., медична допомога надається тільки залізничний. службовцям та пасажирам.

Пологовий притулок (Солдатська вул., Міський будинок), відкритий 1906 р., завідувач. — Генрієтта Ісааков. Кудиш, фельдшерка О. М. Клімова, повитуха О. О. Сиротка, при притулку повитуха школа. Директор — доктор А. Т. Богаєвський, викладаючи. ординат. — Г. І. Кудріш і В. І. Некрашевич.

Больница губернского земства (Бульварная ул., телеф. № 46). Старший врач — кол. сов. Авксентий Трофим. Богаевский (зд. больн.). Ординаторы: — надв. сов. Никол. Евсеев. Анкудинов (Киевская ул., д. Маклакова) и тит. сов. Александр Ив. Дегтяров (Днеровский пер., д. Шуйского), младшие врачи — н. ч. Мих. Вас. Димара (Столыпинская ул., д. Концевича), н. ч. Виктор Ильич Лизогуб (Елизаветин. пер., д. Островского) и н. ч. Лев Борис. Оречкин (Херсонская, дом Капустина). Управляющий аптекой — провизор, кол. ас. Пет. Антон. Введенский (квар. в здании больницы). Фельдшера: кол. рег. Андрей Онуф. Иванченко (здание больницы) и кол. рег. Сем. Влад. Еременко (зд. больницы), фельдшерицы: Анна Степ. Гординская (зд. больницы), и и. д. фельдшерицы — повив. бабка Надежда Григор. Кошиц (здан. больницы), Ефросиния Матвеевна Прокопович, Антон. Афанас. Любинецкая, Любовь Александр. Степанова и Елен. Тимоф. Ляпунова.

Смотритель больницы — лич. поч. граж. Федор Григор. Кравченко (зд. больницы), письмовод. — Степ. Герас. Омельченко (зд. больницы).

Лечебница Общества Кременчугских врачей (Докторская ул.). Врач председатель — Мих. Иван. Глаголев, завед. — врач Самуил Пинхусов. Ярин (Биржевая ул., с. д.), женщ.-врач Надежда Семен. Гуревич (Киевская, д. Василевского), фельдшерица Лея Пинхусов. Островская (здание лечебницы общества врачей).

Частная женская лечебница (Успенский пер., д. Гречановского). Заведывающ. — врач Виктор Ильич Лизогуб, врач Владимир Игнатьевич Некрашевич-Поклад, фельдшерица Зинаида Петровна Викентьева, акушерка Евгения Ильин. Скальская и Анна Андр. Стежко.

Еврейская больница оказывает бесплатную помощь бедным (Павловская ул.), председ. совета больницы — Захарий Моисеев. Родкин, члены совета больницы: Нохим Гуревич (Херсонская, с. д.), Израиль Фроймович Сандомирский, Моисей Исаакович Немец (Веселая ул., с. д.), заведывающий больницей — врач Аким Исаак. Кудиш (Павлов. ул., зд. еврейской больницы). Ординатор — врач Борис Иосиф. Моргулис (Киевская ул., д. Маклакова), Консультант больницы — городовой врач Абрам Исаев. Блох (Херсонск. ул., с. д.), провизор аптеки — Носан Мовшев Абугов, фельдшер больницы — Нисон Михелев Нисневич (Почтовая ул., д. Хейфица), смотритель — провизор Александр Исааков. Сагал (зд. еврейской больницы).

Лечебница при общине Сестер милосердия Красного Креста (уг. Херсонской и Троицкой ул.). Председательница — О. П. Питленко (Петровская ул., дом Бородкова).

Приемные покои при ст. Кременчуг и Крюков Южн. жел. дор., медицинская помощь оказывается только железнодорожн. служащим и пассажирам.

Родильный приют (Солдатская ул., городской дом), открыт в 1906 г., заведывающ. — Генриетта Исааков. Кудиш, фельдшерица Е. Н. Климова, повивальная бабка А. О. Сиротко, при приюте повивальная школа. Директор — доктор А. Т. Богаевский, преподав. ординат. — Г. И. Кудриш и В. И. Некрашевич.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)