Харківсько-Миколаївська залізниця на 1894 рік

Головний контроль Харково-Миколаївської жел. дор. (Катеринин. у. д. Юровського). Головний контролер, ст. сов. Станіслав Ігнатьєв. Жеромський (Тупо-Бірюк. вул. д. Липавського); помічн. його, ст. сов. Йосип Ксавер’єв. Марківський (Київ. у. д. Лімбану); старший. контролер надв. сов. Ів. Порфир’єв. Семенівський (кут Маломещ. і Кагамліц. у. будинок Світличної); контролери: кільк. сов. Антон Францов. Ляуданський (Петропавл. у. д. Слуцького); кільк. сов. Петро Ів. Афанасьєв (Кривогрязн. у. д. Бера); надв. сов. Віктор Степан. Щерба (Кривогрязн. вул. д. Ващенка); тит. сов. Опанас Алексєєв. Сахаров (Київ. вул. Дім Фідра); тит. сов. Олександр Павло. Ставропольський (кут Городськ. та Кривогрязн. у. д. Бера); кільк. сек. Мих. Іларіон. Покровський (Кривогрязн. у. д. Бера); тит. сов. Євген Спірідон. Осмоловський (Велика Міщ. у. д. Остроградської); кільк. сек. Михайло Алексєєв. Самойленка (Павловськ. у. д. Білявського); кільк. сек. Костянтин Ієронім. Чехович (Весел. у. будинок Скородинського); за ним. должн. контролера, подвір’я. Ігнатій Павлов. Бусен (Біржев. у. д. Жиліна); помічн. контролерів: надв. сов. Ів. Ів. Фартушний (Елін. у. д. Сисоєва); кільк. секр. Микола Гріг. Станіславський (Місто. у. д. Зака); кільк. сек. Нікол. Нік. Морозов (Весел. у. д. Каца); тит. сов. Платон Наставін; кільк. секр. Іван Алексєєв. Петраш; н. ч. Дмитро Вас. Галченка; н. ч. Олександр Ніколаєв. Мекельбург; кільк. ас. Тимофій Мих. Лобода; тит. сов. Федір Петро. Яцкевич; тит. сов. Василь Ів. Михайлов; н. ч. Степ. Антонов. Габон; н. ч. Йосип Ісід. Павріс; кільк. реєстр. Адам Мамер. Косаківський; губ. секр. Павло Кирило. барон Зас; н. ч. Анастасій Володимирович Зубакін; н. ч. Ігнатій Федір. Шекулін; н. ч. Костянтин Осип. Вонсович; дв. Осип Цезарович Свіонецький; міщ. Петро Кален. Поляків; губ. секр. Сергій Данило. Писарівський; губ. сек. Людвіг Людвіг. Гаврулкевич; н. ч. Мих. Ів. Юшков та губ. сек. Андріан Ів. Ромес.

Управління Кременчуцького повітового військового начальника (Мало-Мещ. у. д. Амчиславського). І. д. воїн. начальник полк. Олександр Іван. Ходоровський (Мало-Мещ. у. міськ. будинок); діловодить. кільк. ас. Харлампій Олександр. Зерницький (Бірюков. вул. д. Максимовича); завідувач пересилальної частини поруч. Ів. Єрмол. Білохвастів (Павловськ. вул. д. Соколова).

Помічник начальника Полтавщини. губ. жандармського управління ротмістр Антон Ів. Левицький (Херсон. вул. д. Віленського).

Жандармське поліцейське управління жел. дор. (Полтавськ. у. д. Вязмітінова). Начальник керований. полків. Павло Петро. Сильницький; ад’ютант управ. поруч. Дмитро Владим. Мержанов (Наберж. провул. буд. Колачевського); начальн. відділ. ротм. Георгій Семен. Добрянський (Весела у. д. Фесенка).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

мовою джерела:

“Харьково-Николаевской железная дорога на 1894 год

Главный контроль Харьково-Николаевской жел. дор. (Екатеринин. у. д. Юровского). Главный контролер, ст. сов. Станислав Игнатьев. Жеромский (Тупо-Бирюк. ул. д. Липавского); помощн. его, ст. сов. Иосиф Ксаверьев. Марковский (Киевск. у. д. Лимбана); старш. контролер надв. сов. Ив. Порфирьев. Семеновский (угол Маломещ. и Кагамлиц. у. дом Светличной); контролеры: кол. сов. Антон Францов. Ляуданский (Петропавл. у. д. Слуцкого); кол. сов. Петр Ив. Афанасьев (Кривогрязн. у. д. Бера); надв. сов. Виктор Степан. Щерба (Кривогрязн. ул. д. Ващенко); тит. сов. Афанасий Алексеев. Сахаров (Киевск. ул. дом Фидра); тит. сов. Александр Павл. Ставропольский (угол Городск. и Кривогрязн. у. д. Бера); кол. сек. Мих. Илларион. Покровский (Кривогрязн. у. д. Бера); тит. сов. Евгений Спиридон. Осмоловский (Большая Мещ. у. д. Остроградской); кол. сек. Михаил Алексеев. Самойленко (Павловск. у. д. Белявского); кол. сек. Константин Иероним. Чехович (Весел. у. дом Скородинского); заним. должн. контролера, двор. Игнатий Павлов. Бусен (Биржев. у. д. Жилина); помощн. контролеров: надв. сов. Ив. Ив. Фартушный (Елин. у. д. Сысоева); кол. секр. Николай Григ. Станиславский (Город. у. д. Зака); кол. сек. Никол. Ник. Морозов (Весел. у. д. Каца); тит. сов. Платон Наставин; кол. секр. Иван Алексеев. Петраш; н. ч. Дмитрий Вас. Галченко; н. ч. Александр Николаев. Мекельбург; кол. ас. Тимофей Мих. Лобода; тит. сов. Федор Петр. Яцкевич; тит. сов. Василий Ив. Михайлов; н. ч. Степ. Антонов. Габон; н. ч. Иосиф Исид. Паврис; кол. рег. Адам Мамер. Косаковский; губ. секр. Павел Кирил. барон Зас; н. ч. Анастасий Владимирович Зубакин; н. ч. Игнатий Федор. Шекулин; н. ч. Константин Осип. Вонсович; дв. Осип Цезарович Свионтецкий; мещ. Петр Кален. Поляков; губ. секр. Сергей Данил. Писаревский; губ. сек. Людвиг Людвиг. Гаврулкевич; н. ч. Мих. Ив. Юшков и губ. сек. Андриан Ив. Ромес.

Управление Кременчугского уездного воинского начальника (Мало-Мещ. у. д. Амчиславского). И. д. воин. начальника полк. Александр Иван. Ходоровский (Мало-Мещ. у. городск. дом); делопроизводит. кол. ас. Харлампий Александр. Зерницкий (Бирюков. ул. д. Максимовича); заведующий пересыльной частью поруч. Ив. Ермол. Белохвастов (Павловск. ул. д. Соколова).

Помощник начальника Полтавск. губ. жандармского управления ротмистр Антон Ив. Левицкий (Херсон. ул. д. Виленского).

Жандармское полицейское управление жел. дор. (Полтавск. у. д. Вязмитинова). Начальник управлен. полков. Павел Петр. Сильницкий; адъютант управ. поруч. Дмитрий Владим. Мержанов (Наберж. переул. д. Колачевского); начальн. отдел. ротм. Георгий Семен. Добрянский (Веселая у. д. Фесенка).”