Благодійні заклади на 1894 рік

Кременчуцьке товариство допомоги бідним, засноване 1863 року.

Притулок для малолітніх у м. Кременчуці, заснований 1879 року.

Каса для бідних німців у м. Кременчуці існує з 1830 року.

Товариство допомоги потребуючим учням Кременчуцького Олександрівського реального училища, існує з 1881 року.

Товариство допомоги потребуючим учням Кременчуцької жіночої гімназії існує з 1887 року.

Лікарня товариства Кременчуцьких лікарів; суспільство засноване у 1885 році, а лікарня у 1887 році.

Кременчуцька єврейська лікарня – з 1887 року.

Комітет, що передбачається улаштування виправного притулку для малолітніх злочинців; дії відкрито з 1876 року.

Клуби та громадські установи: 1) Громадські збори (Єкатерин. у. д. Геріке); 2) військові збори при 35-му Брянському піхотному полку, що міститься в будівлі інжен. відомства; 3) Комерційний клуб (Єкатерин. у. в д. Дукельського); 4) Громадські збори у сел. Крюкове, д. Соловійчика.

Готелі: 1) “Європейські номери” Шмуля Абр. Кельмана (Херсон. у. д. Гуревича). 2) “Ермітаж” куп. Абрама Меєровича (кут Павлов. і Херсон. у. соб. буд.); 3) “Пальміра” дв. Григ. Гавр. Хмеліовського (Херсон. у. соб. буд.); 4) “Вікторія” куп. Павла Єгора. Добровольського (Херсонська вул. д. Ворожейкіна); 5) “Італія” куп. Ів. Ів. Богданова (Костянтинівсько-Зелен. вул., д. Сагала); 6) “Архангельська” міщан. Зільберберга (Катеринин. у., д. Кокіна), орендує Нута Хазін; 7) “Відень” міщ. Миколи Яковича Нестреляєва (Катеринин. у. д. Сагала); 8) “Москва” куп. Микити Самойл. Самохіна (Павлов. у. д. Таран); 9) “Новий-Світло” куп. Омеляна Єн (Катеринин. вул. будинок Кузнєцової); 10) ” Варшава ” купця Петра Степанов. Стойко (Олександров. вул., будинок Чуркіної);

“Бельвю” міщ. Нута Хазіна (Олександ. у., д. Пригожина); “Полтава” міщ. Заславського (Олександр. вул. соб. буд.); “Дніпро” куп. Володімо. Григ. Краснокутського (Набережн. Дніпра, соб. буд.).

Музичний магазин купця Вульфа Полякіна (Херсонська вул., д. Хмеліовського).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела: “

Благотворительные учереждения на 1894 год

Кременчугское общество вспомоществования бедным, учрежденное в 1863 году.

Убежище для малолетних в г. Кременчуге, учрежденное в 1879 году.

Касса для бедных немцев в г. Кременчуге, существует с 1830 года.

Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Кременчугского Александровского реального училища, существует с 1881 года.

Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Кременчугской женской гимназии, существует с 1887 года.

Лечебница общества Кременчугских врачей; общество учреждено в 1885 году, а лечебница в 1887 году.

Кременчугская еврейская больница — с 1887 года.

Комитет, предполагаемого к устройству исправительного приюта для малолетних преступников; действия открыты с 1876 года.

Клубы и общественные учреждения: 1) Общественное собрание (Екатерин. у. д. Герике); 2) военное собрание при 35-м Брянском пехотном полку, помещается в здании инжен. ведомства; 3) Коммерческий клуб (Екатерин. у. в д. Дукельского); 4) Общественное собрание в пос. Крюкове, д. Соловейчика.

Гостиницы: 1) “Европейские номера” Шмуля Абр. Кельмана (Херсон. у. д. Гуревича). 2) “Эрмитаж” куп. Абрама Мееровича (угол Павлов. и Херсон. у. соб. д.); 3) “Пальмира” дв. Григ. Гавр. Хмелиовского (Херсон. у. соб. д.); 4) “Виктория” куп. Павла Егор. Добровольского (Херсонская ул. д. Ворожейкина); 5) “Италия” куп. Ив. Ив. Богданова (Константиновско-Зелен. ул., д. Сагала); 6) “Архангельская” мещан. Зильберберга (Екатеринин. у., д. Кокина), арендует Нута Хазин; 7) “Вена” мещ. Николая Яковлевича Нестреляева (Екатеринин. у. д. Сагала); 8) “Москва” куп. Никиты Самойл. Самохина (Павлов. у. д. Тарана); 9) “Новый-Свет” куп. Емельяна Ен (Екатеринин. ул. дом Кузнецовой); 10) “Варшава” купца Петра Степанов. Стойко (Александров. ул., дом Чуркиной);

“Бельвю” мещ. Нута Хазина (Александ. у., д. Пригожина); “Полтава” мещ. Заславского (Александр. ул. соб. д.); “Днепр” куп. Владим. Григ. Краснокутского (Набережн. Днепра, соб. д. ).

Музыкальный магазин купца Вульфа Полякина (Херсонская ул., д. Хмелиовского).